SBS DENEME SINAVI – SOSYAL BİLGİLER DENEME SINAVI

SOSYAL BİLGİLER DENEME SINAVI

SBS deneme sınavı yayınlarımıza devam ediyoruz. Sevgili öğrencilerimiz; bu deneme sınavları sizlerin başarısını daha da ileri götürmeyi hedeflemektedir. Şimdiden SBS sınavı ve sonrasındaki sınavlarınızda başarılar diliyoruz.

SORULAR
1) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de görülen iklim tiplerinden biri değildir?
A) Akdeniz iklimi B) Karadeniz iklimi
C) Muson iklimi D) Karasal iklim

2)
Aynı yer aşağıdaki dört farklı ölçekle çizildiğinde hangisinde ayrıntı daha fazla görünür?
A) 1/ 500.000 B) 1/1.000.000
C) 1/ 1.500.000 D) 1/2.000.000

3) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumuyla ilgilidir?
A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
B) Asya ile Avrupa arasında yer alması
C) Kuzey Yarım Küre’de yer alması
D) Ortalama yükseltisinin fazla olması

4) İyonlar, Yunanistan’dan gelerek Ege kıyılarına yerleşmişlerdir. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında deniz ticareti yaparak zenginleşmişlerdir. Ticaret için gittikleri bölgelerde değişik medeniyetlerle karşılaşmaları ve edindikleri zenginlikle birçok bilim adamı yetiştirmişlerdir.
Yukarıdaki verilen bilgilere dayanarak İyonların hangi alanda gelişmiş olduğunu söyleyemeyiz?
A) Denizcilik alanında B) Tarım alanında
C) Ticaret alanında D)Bilimsel alanda

5) İlkçağda Anadolu’da kurulmuş uygarlıklar tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi İlkçağ Anadolu uygarlıklarının bu özelliklerinin bir göstergesi olamaz?
A) Urartuların sulama kanalları yapmaları
B) Hititlerin Kızılırmak çevresinde kurulmuş olması
C) Friglerin saban kırana ağır cezalar vermeleri
D) Hititlerin Anal adını verdikleri yıllıklar hazırlamaları

6) I.En fazla yağış kış mevsiminde düşer II.Doğal bitki örtüsü makidir. III.Don olayına ve kar yağışına nadir rastlanır.
Yukarıda hakkında kısa bilgi verilen iklim türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akdeniz iklimi b) Karasal iklim
c) Karadeniz iklimi d) Çöl iklimi

7) Yazıyı icat etmişlerdir. Ziggurat adını verdikleri tapınakları vardı. Matematikte dört işlemi bulmuşlardı.
Ay yılı takvimini hesaplamışlardı. Burada söz edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mısır Uygarlığı B)Hitit Uygarlığı
C)Çin Uygarlığı D)Sümer Uygarlığı

8)
” Bilinen ilk Türk Devletidir.
” Orta Asya’da kurulmuştur.
” Ordu’da onluk sistemi ilk kez uygulamışlardır.

Yukarıda söz edilen özellikler aşağıda verilen hangi devlete aittir?

A) Göktürkler
B) Uygurlar
C) Kutluklar
D) Hunlar

9) Hammaddesi tarım olan sanayi kollarının Türkiye’deki dağılışında; bölgeler arasındaki iklim farklılıklarından dolayı değişiklikler görülür. Buna göre; Karadeniz Bölgesinin kıyı kesiminde aşağıda verilen sanayi kollarının hangisinin en az gelişmesi beklenir?

A) Şeker Fabrikaları
B) Kereste Sanayi
C) Fındık İşletmeleri
D) Çay Fabrikaları

10) Türkiye’nin güneyinden kuzeyine gidildikçe sıcaklıkların düşmesinin sebebi nedir?

a) Boylam b) Enlem c) Yükselti d) Bakı

11) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki tarım sektörünün gelişmesini sağlayan faktörlerden biri değildir?

a) Elverişli iklim koşulları
b) Verimli kıyı ovaları
c) Sulama olanakları
d) Zengin yer altı kaynakları

12) Aşağıda verilen devletlerin kronolojik olarak doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir ?

I II III IV Gazneliler Uygurlar Hunlar Köktürkler

a. I-II-III-IV
b. II – I-III-IV
c. III -II -IV-I
d. III-IV-II-I

13) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı unvanlardan biri değildir ?

A) Han
B) Hakan
C) Kayzer
D) Sultan

14) Nizamiye Medreselerinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ahmet Yesevi b) Yusuf Has Hacip
c) Kaşgarlı Mahmut d) Nizamülmülk

15) Hammaddeye yakınlık fabrika kurmada dikkate alınan faktörlerden biridir.
Buna göre aşağıdaki bölümlerin hangisinde kurulan fabrikalarda hammaddeye yakınlık dikkate alınmamıştır?

A) Zonguldak-Taşkömürü
B) İzmit -Petrol
C) Aydın-Zeytinyağı
D) Tekirdağ-Yağ

16) “Bir toplumun geçimini ve yaşamını sağlama bakımından yapılan işlerin tümüne ekonomi denilir.Ülkemizde çeşitli ekonomik faaliyetler bulunmaktadır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörüne ait ekonomik faaliyetlerden değildir ?

a) Ulaşım b) Otomotiv
c) Turizm d) Eğitim

17) Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasındaki zaman farkı kaç dakikadır?
A)76 C)78
B)77 D)79

18) Anadolu’da ilk beyliklerin kurulması
Anadolu kapılarının Türklere açılması
Türkiye tarihinin başlangıcı olması
Yukarıda sonuçları anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Malazgirt Savaşı B)Kösedağ Savaşı
C)Pasinler Savaşı D)Miryekefalon Savaşı

19) Eski Türk devlet geleneğinde topraklar hanedanın ortak malı sayılırdı. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucudur?

A)Merkezi yönetimi kolaylaştırmıştır.
B)Devletler kısa sürede dağılmıştır.
C)Devletin devamlılığı garanti altına alınmıştır.
D)Uzun ömürlü devletler kurmuşlardır.

20) ” Türkçe’ nin önemini göstermek, bu dili Araplara öğretmek amacıyla bir sözlük hazırlamaya karar verdim” diyerek Türk- İslam kültürünün ilk Türkçe Sözlüğünü yazan ünlü Türk yazarı kimdir?

A)Yusuf Has Hacip B)Kaşgarlı Mahmut
C)Gazneli Mahmut D)Ahmet Yesevi
www.rehberogretmen.biz deneme sınavları-1

1 Cevap
  1. 12 Mart 2012

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.