ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik 16.12.2010 ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece 16.07.2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik yürülükten kaldırılmıştır.

16.07.2006 tarihli ve 26230 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin uygulama sürecinde hem hekimlerce hem de özürlüler tarafından bazı eksiklik ya da aksaklıkların olduğu bildirilmiştir. Özellikle yönetmeliğin eki cetvellerin uygulanmasının zor ve karışık olduğu yönünde bildirimler alınmıştır. Bu yönetmelikle verilen özürlü sağlık kurulu raporları, özürlülere verilen pek çok hak ve hizmetlerden yararlanması için esas belge niteliğindedir. Rapor alma sürecinde karşılaşılan güçlükler nedeni ile bazı özürlüler kendileri için sağlanan hak ve hizmetlerden yararlanamaz ya da geç yararlanabilir hale gelmişlerdi. Bu nedenle özürlülere verilecek sağlık kurulu raporlarının en az hata ile içerecek şekilde düzenlenmesinin sağlanması amacıyla yönetmelik değişikliği çalışmaları başlatılmıştır. Yönetmelik değişikliği çalışmasında Başkanlığımız koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
16.12.2010 tarihli ve 27787 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” içeriğinde yapılan değişiklikler aşağıda sıralanmaktadır.

• Yeni yönetmelikte “tüm vücut fonksiyon kaybı oranı” yerine “özür oranı” kavramı getirilmiştir. 16.07.2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmi Gazete yayımlanan eski yönetmelikte “tüm vücut fonksiyon kaybı oranı” ifadesinin kullanılması, uygulayıcılar arasında çeşitli zorluklara yol açmış ve yanlış algılamalara neden olmuştur. Bu nedenle yeni yönetmelikte uygulayıcılar arasındaki farklı uygulamaların ortadan kaldırılarak standart bir dilin oluşturulması amacıyla “özür oranı” kavramı getirilmiştir.

• Yönetmeliğin 4. maddesindeki tanımlar bölümünde yer alan “Ağır özürlü” kavramı değiştirilmiştir. Önceki yönetmelikte ağır özürlü, “özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıp oranları %50 nin üzerinde olduğu tespit edilen özürlülerden; beslenme, giyinme, yıkanma, ve tuvalet ihtiyacını giderme gibi öz bakım becerilerini yerine getirmede kendi başına hareket etmede veya iletişim kurmada zorluk ya da yoksunluk yaşadığına ve bu becerileri başkalarının yardımı olmaksızın gerçekleştirilemeyeceğine tıbbi olarak karar verilen kişileri ifade eder” biçiminde tanımlanmakta idi. Yürürlüğe giren yönetmelikte ise ağır özürlü “Özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine özürlü sağlık kurulu tarafından karar verilen kişileri ifade eder” biçiminde değiştirilmiştir. Böylece %50 oranında özür oranı olan kişilerin de ağır özürlü olarak kabul edilmeleri sağlanmıştır.

• Yürürlükteki yönetmelikte Madde 6’da yer alan özürlü sağlık kurulu teşkilinde çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Sağlık kurulunun oluşturulmasında uygulamaya yönelik kolaylıklar getirilmiştir. Örneğin sadece bir organ ya da sistemi ilgilendiren özrü bulunanlar için özürlü sağlık kurulu, o özrü ilgilendiren branştan üç uzmanla oluşturulabilmekte ve kururlun başkanlığını ilgili şef ya da anabilim dalı başkanı yapabilmektedir.

• Yönetmeliğin 7 inci maddesinde özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerin belirlenmesi doğrudan Sağlık Bakanlığına bırakılması, bu konudaki değişikliklerin internet üzerinden duyurulması sağlanmıştır. Böylece yeni yetkili hastaneler ihtiyaç duyulması halinde bu hastanelerin kolayca belirlenebilmesi ve kısa sürede ilgili kurumlara duyurulması sağlanmıştır.

• Yönetmeliğin Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun Doldurulması başlıklı 9. maddesinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Özürlü sağlık kurulu raporlarında fotoğraf bulunma zorunluluğu 7 yaştan 15 yaşa çıkarılmıştır. Nüfus cüzdanlarında 15 yaşından büyükler için fotoğraf yapıştırılması zorunluluğu bulunduğundan, bu düzenleme ile özürlü sağlık kurulu raporları arasında paralellik sağlanmıştır.

• Yönetmeliğin Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun Doldurulması başlıklı 9. maddesinde ayrıca kişinin veya ilgili kurumun talebi halinde özürlünün çalıştırılamayacağı işlerin niteliğinin belirtilmesi hükme bağlanmıştır. Böylece özürlülerin istihdam alanlarının belirlenmesindeki yanlış anlamaların giderilmesi sağlanacaktır. Kişinin özür durumunun zaman içinde değişme ihtimali olduğu ve hastalık bulgularının tam olarak görülemediği durumlarda da kişinin mevcut durumu esas alan özürlü sağlık kurulu raporu verilmesi zorunluluğu hükme bağlanmıştır. Böylece özürlü kişinin hak ve hizmetlerden yararlanması için aylarca beklenmesinin önüne geçilmiştir.

• Sağlık kurulu raporlarının başvuru tarihinden sonra 20 iş günü içerisinde sonuçlandırılması hükme bağlanarak özürlülerin sağlık kurulu raporu alma süreci hızlandırılmıştır.

• Özel eğitim için daha önce belirtilen %40 sınırı yönetmelikten kaldırılmış, böylece %20 özür oranına sahip çocuklara özel eğitim imkanını sağlayan Kanun ile uyum sağlanmıştır.

• Yönetmeliğin özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi başlıklı 13 üncü maddesinde, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş ve Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlara sahip kişilerden kurumlarca yeniden rapor istenilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Böylece sürekli özre sahip kişilerin defaten rapor almalarının önüne geçilmiştir.

• Yönetmeliğin özürlü sağlık kurulu raporunun onaylanması ve verilişi başlıklı 14. maddesinde, özürlü sağlık kurulu raporunun özürlü kişiye talep ettiği sayıda verilmesi de hükme bağlanmıştır. Böylece özürlü istediği sayıda sağlık kurulu raporu nüshası alabilecektir.

• Ayrıca, özürlü sağlık kurulu raporlarında yer alan özürlülerle ilgili bilgilerin elektronik ortamda Ulusal Özürlüler Veritabanına aktarılmasına ilişkin sistem geliştirilmesi çalışmaları hükme bağlanmıştır. Böylece özürlü sağlık kurulu raporları ile sağlanan bilgilerin ulusal özürlü veri tabanında doğru biçimde yer alması ve ülkemizde doğru istatistiki verilerin oluşması sağlanacaktır.

• Yönetmelikte ilk kez özür grubunun uzman hekimler tarafından tespit edilmesi hükmü getirilerek Sağlık Kurulu Raporunun arka yüzünde özür gruplarına yer verilmiştir. Bu durum ülkemizdeki özürlü vatandaşların özür gruplarına göre sınıflandırılması ve özür gruplarına göre politikalar doğru bir şekilde geliştirilecektir.

• Ayrıca Yönetmeliğin Ek 2 sayılı Özür Oranları Cetvelinde de çeşitli özür durumlarında özür oranı arttırılarak özürlülerin lehine önemli değişiklikler yapılmıştır. Önceki yönetmelik ile getirilen sistemlerin uygulayıcıya açıklamalı örneklerle desteklenmesi yapılmamıştır. Bu nedenle özür oranlarında önemli düşmeler olduğu Başkanlığımıza özürlü sivil toplum örgütleri tarafından iletilmişti. Uygulamada yaşanan bu sorunların çözümlenmesi amacı ile yönetmelikte yer alan bölümlere açıklamalar, ek tablolar ve örnekler getirilierek sistemin daha anlaşılabilir ve algılanabilir hale getirilmesi sağlanmıştır. Özürlü sağlık kurulu raporu içeriğinde yer alan tüm bölümlerde özellikle özürlü vatandaşların yoğun olarak sorun yaşadıkları “göz, ortopedi, Kulak Burun Boğaz” bölümlerinde özür oranlarında özürlüler lehine değişiklikler yapılmıştır.

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

5 Yorum
  1. 12 Ocak 2012
  2. 12 Ocak 2012
  3. 25 Şubat 2013
  4. 03 Şubat 2014
  5. 24 Ekim 2014

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.