İNSAN HAKLARI HAFTASI

İNSAN HAKLARI HAFTASI
(10 – 16 Aralık)

İnsanlar toplu hâlde yaşamaya başladığından beri aralarında çekişmeler, savaşlar vb. mücadeleler olmuştur. Bunun sonucu olarak da insanlar haksızlıklara uğramışlardır. Eski cağlarda yöneticiler, yönettiği insanlardan kendilerini üstün görüyorlardı. Onları köle gibi kullanıyorlardı.

Eskiden topluluklarda bazı insanlara ayrıcalıklar tanınıyordu. Toplumun büyük kesimi ise bazı haklardan yoksun bırakılıyordu, insanlar zorla çalıştırılıyor, para karşılığı bir mal gibi alınıp satılıyordu, ilkçağ ve ortaçağ Avrupasında insanlar arasında sınıf ayırımı had safhaya varmıştı. Halk asiller, burjuvalar, işçiler ve köleler gibi sınıflara ayrılmıştı. Asiller ve burjuva sınıfındakiler alt tabakadaki halka köle muamelesi yapıyorlardı.

Haksızlığa uğrayan bazı insanlar birleşerek haklarını alma savaşı başlattılar, insanlar gün geçtikçe daha da bilinçlendiler. Önceleri çaresizlikten her şeye boyun eğen insanlar, ezilmişliklerine karşı baş kaldırdılar. İlk baş kaldırılar ingiltere’de başladı. Bu hareket sonunda 1215’te İngiliz kralı John’a “Büyük Özgürlükler Belgesi” kabul ettirildi. Buna benzer olaylar Amerika’da da başladı. Zenci halkı köle gibi çalıştaranlara karşı, bazı Amerikalıların da desteği ile yoğun mücadele edildi. Sonunda 1776 yılında Amerika’da yayımlanan Bağımsızlık Bildirisi” nde bütün insanların eşit haklara sahip olduğu vurgulandı. 1789 yılında Fransız İhtilâlinden sonra “İnsan Hakları Bildirisi yayımlandı.

Dünyadaki bu gelişmeler sonunda, yeryüzünde yaşayan tüm insanların aynı ve eşit haklara kavuşmaları için çalışmalar yapıldı.

Önce dünya barışını ve güvenliğini korumak amacıyla 24 Ekim 1944 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilâtı kuruldu. Sonra bu kurum insan haklarının korunması konusunda da çalışmalara başladı. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, renk, millet, din. dil, ırk. cins farkı gözetmeksizin tüm insanların eşit haklara sahip olmasını amaçlıyordu. Bu teşkilât. 10 Aralık 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ni kabul ederek yayımladı.

Yayımlanan bu bildiriye göre; tüm insanlar özgür ve eşittir. Irk, dil, din ve rengine bakılmadan herkes yaşam hakkına sahiptir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde yer alan önemli maddeler şöyledir:
İnsan Haklan Evrensel Bildirisi
1. Bütün insanlar, özgür, onurlu, haklar yönünden eşit doğarlar.
2. Herkes bu bildiride açıklanan haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilir.
3. Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.
4. Hiç kimse köle ya da kul olarak kullanılamaz.
5. Hiç kimse işkenceye ya da onur kırıcı cezaya uğratılamaz.
6. Herkes, nerede olursa olsun, kisiliğinin tanınması hakkına sahiptir.
7. Yasa önünde herkes eşittir. Herkesin eşit korunma hakları vardır.
8. Her kişinin, yasa dışı işlemlere karsı ulusal mahkemelere başvurma hakkı vardır.
9. Hiç kimse yasa dışı olarak tutulamaz, alıkonulamaz, sürülemez.
10. Herkes, suçlanma durumunda bağımsız mahkemede acık ve eşitlikle yargılanma hakkına sahiptir.
11. Her sanık, açık bir yargılanma ile suçlu bulunmadıkça suçsuz sayılır.
12. Hiç kimsenin, özel yaşamına, ailesine, konutuna ve yazışmalarına karışılamaz. Herkesin, bu karışma ve saldırılara karşı yasayla korunma hakkı vardır.
13. Herkes, herhangi bir devletin toprakları içinde özgürce dolaşmak ve oturmak hakkına sahiptir.
14. Herkesin, baskı karşısında başka ülkelere sığınmak ve bu ülkelerde korunma hakkı vardır.
15. Her bireyin bir yurttaşlığa hakkı vardır.
16. Evlenme çağına gelen her erkek ve kadın, koşulsuz aile kurma hakkına sahiptir.
17. Herkesin, tek başına ya da birlikte mal, mülk edinme hakkı vardır.
18. Herkesin, düşünce, inanç ve din özgürlüğü vardır.
19. Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır.
20. Herkesin, saldırı amacı gütmeyen toplanma, dernek kurma ve derneğe katılma özgürlüğü vardır.
21. Herkesin, doğrudan ya da seçilmiş kişiler aracılığıyla ülkesinin yönetimine katılma hakkı vardır.
22. Her kişinin, toplumsal güvenliğe, ekonomik ve kültürel olanaklara hakkı vardır.
23. Herkes mesleğini serbestçe seçebilir.
24. Herkes, dinlenme, eğlenme, çalıştıktan sonra ücretli tatil yapma hakkına sahiptir.
25. Her insan kendisi ve ailesi için insanca yaşama koşulları hazırlar.

Bizler dünya üzerinde savaşların son bulduğu, dünya güzelliklerinin herkes tarafından eşit olarak paylaşıldığı günlerin özlemiyle yazımıza sonlandırıyoruz.
Savaşlar Bitsin. Kimse Ağlamasın….
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Anahtar kelimeler:
İnsan Hakları Haftası Şiirler, İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası hakkında genel bilgi, İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Şiirleri, 10 Aralık İnsan Hakları Günü, insan hakları haftası, birleşmiş milletler insan hakları, insan haklarına saygı, insan haklarının sonuçları, insan hakları demokrasi haftası, insan hakları beyanname, insan hakları haftası kutlama programı, insan haklari haftasi, insan hakları haftası şiirleri

1 Cevap
  1. 03 Ekim 2014

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir