2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİNE YATILI ÖĞRENCİ ALIMINA İLİŞKİN ESASLAR

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü
Sayı   :  B.08.0.ÖEG.0.13.02.01-172/2298     14 TEMMUZ 2008
Konu  :  Yatılı öğrenci alımı


İlgi     : a) 01/07/2008 tarihli ve B.08.0.ÖEG.0.13.02.01-169/2132 sayılı yazı,
b) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği,
c) 2008 OKS Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu,
d) Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği.

“İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği”, 10 Temmuz 2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Sözü edilen Yönetmeliğin 34 üncü maddesi gereğince, “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe dayalı hükümler içerdiğinden,  Valiliklere gönderilen ilgi (a) yazı ve ekleri de yürürlükten kaldırılmıştır.
Yeni uygulamaya geçiş sürecinde telafisi mümkün olmayan hatalara düşülmemesi bakımından, bu yıla mahsus olmak üzere aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
1. 2008–2009 eğitim-öğretim yılında, Anadolu öğretmen liselerine alınacak yatılı öğrenci kontenjanı ile ilgili olarak, ekli liste (EK–1)  esas alınacaktır.
2. İlgi (c) Kılavuzda belirtilen esaslar doğrultusunda öğrencilerin kesin kayıt işlemleri yürütülürken, aynı zamanda öğrenci ve velileri uyarılarak, yatılı okumak isteyenlerin başvuruları ile değerlendirme sırasında gerekli olacak belgeleri tamamlamaları sağlanacaktır.
Yatılılıkla ilgili tüm başvurular; Tercihinde Yükselme sonucu kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra, I. ve II. Yerleştirme ile Tercihinde Yükselme sonucu kayıt yaptıranlar arasında ayrım yapılmaksızın bir arada değerlendirilecektir.
3. Kontenjan listesinde, 2008–2009 eğitim-öğretim yılı itibariyle okullarımızın toplam yatılı öğrenci kontenjanı belirtilmiş olup, bunun % 80′ i okula yeni kayıt yaptıran öğrencilere, %20′ si de ara sınıflarda öğrenim görmekte olanlara ayrılmıştır.
Yeni kayıt yaptıracak öğrencilere ayrılan kontenjanın ise;
* %10′ u paralı yatılı olarak öğrenim göreceklere,
* %80′ i Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavları sonucu parasız yatılı okuma hakkı bulunanlar ile 2008-Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucu alınan puanlara göre sıralama yapılarak yerleştirilecek öğrencilere,
* %10’u ilgi (b) Yönetmeliğin 17 nci maddesi kapsamına giren öğrencilere
ayrılmıştır.
Örnek: Polatlı Anadolu Öğretmen Lisesinde öğrenim görecek öğrenciler için, Valilik teklifi de dikkate alınarak toplam 99 yatılı öğrenci kontenjanı verilmiştir. Bunun 79’u bu yıl yeni kayıt yaptıracak öğrencilere, 20’si de hâlen ara sınıflarda öğrenim gören öğrencilere ayrılmıştır.
Yeni kayıt yaptıracaklar için ayrılan kontenjanın 8’i paralı yatılı öğrencilere, 63’ü parasız yatılı okuma hakkı bulunanlarla, Anadolu öğretmen liselerine girişte esas alınan puanlara göre yerleştirilecek parasız yatılı öğrencilere, 8’i de ilgi (b) Yönetmeliğin 17 nci maddesi kapsamına giren öğrencilere ayrılmıştır.
4.Paralı yatılı olarak öğrenim görmek üzere başvuran öğrenci sayısının, bunun için verilen kontenjandan fazla olması durumunda öğrenciler; velilerinin ikamet ettikleri yerleşim birimlerinin, okulun bulunduğu yerleşim birimine uzaklığı göz önünde bulundurularak, en uzakta bulunanlardan başlamak suretiyle sıralamaya tâbi tutulacak ve bu şekilde oluşturulacak liste üzerinden, verilen kontenjan kadar öğrencinin paralı yatılı olarak kayıtları yapılacaktır.
5. Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı sonucu parasız yatılı okuma hakkı bulunanlarla, Anadolu öğretmen liselerine girişte esas alınan puanlara göre yerleştirilecek parasız yatılı öğrenciler için tespit edilen kontenjana, öncelikle 2008- OKS’de, Devlet parasız yatılılık ve bursluluk tercihinde de bulunarak, Bakanlığımıza bağlı herhangi bir orta öğretim kurumunda parasız yatılı okuma hakkını kazanan öğrencilerin kayıtları yapılacaktır.
Sözü edilen kontenjanın kalan bölümü de; 2008-Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda aldıkları OKS-TM puanına göre sıralama yapılarak, parasız yatılılık şartlarını taşıyan ve istekli öğrenciler için kullanılacaktır.
6. Başta öğretmen çocuğu kontenjanından yararlanacaklar olmak üzere, ilgi (b) Yönetmeliğin 17 nci maddesi kapsamına giren öğrencilerin okullarımıza ait pansiyonlara parasız yatılı olarak yerleştirilme işlemleri, bundan böyle öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüklerince gerçekleştirilecektir. Belirtilen kontenjandan yararlanmak isteyen öğrenci ve velilerine kesin kayıtlar sırasında duyuru yapılacak, gerekli belgeleri en kısa zamanda tamamlamaları ve okul müdürlüğüne teslim etmeleri hususu hatırlatılacaktır.
Okul müdürlüklerince teslim alınan bu belgeler, ilgi (b) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde değerlendirilerek, değerlendirme sonucu öğrenci ve velilerine duyurulacak ve gerekli belgeleri alınmak suretiyle hak sahibi öğrencilerin parasız yatılı olarak yerleştirilmeleri sağlanacaktır.
7. Ara sınıflarda paralı yatılı veya gündüzlü olarak öğrenim gören ve maddî imkânlardan yoksun bulunan öğrenciler için ayrılan kontenjana ise, okula kayıt yaptırdıkları sırada esas alınan puanlara göre sıralama yapılarak parasız yatılı öğrenci yerleştirilecektir.
Ara sınıf öğrencileri için belirlenen kontenjanın sınıflara göre dağılımı; sınıflara göre başvuran öğrenci sayısının, başvuruda bulunan toplam öğrenci sayısına oranı ile ara sınıf öğrencileri için ayrılan kontenjanın çarpımından çıkan sayıya göre belirlenecektir.
Örnek: Herhangi bir okula ara sınıf öğrencileri için verilen kontenjan 30 olsun. Bunun için 10’ uncu sınıflardan 4, 11’ inci sınıflardan 17, 12’ inci sınıf öğrencilerinden 19 olmak üzere; toplam 40 öğrencinin başvurduğunu düşünelim. 30 öğrencilik kontenjanın sınıflara göre dağılımı şöyle yapılacaktır.

Sınıfa göre başvuran    
öğrenci sayısı    
—————- X Ara sınıf öğrencileri için ayrılan toplam kontenjan = Sınıfa göre öğrenci sayısı
Toplam başvuran    
öğrenci sayısı    
 
4    
—- x 30 = 3
40    
30 öğrencilik kontenjandan 3′ ü 10’uncu sınıf öğrencilerine ayrılacaktır.
 Aynı işlem diğer sınıflar için de yapılacaktır.

8. Paralı ve parasız yatılı öğrenciler için, ekli listede tespit edilen kontenjanlardan herhangi birine yeteri kadar başvurunun olmaması durumunda, açık kalan kontenjanın, başvurunun fazla olduğu diğer kontenjanlara aktarılmasında okul müdürlükleri yetkili olacaktır.
9.Yeni kapasitenin ortaya çıkması veya ihtiyaç duyulması hâlinde, kontenjan listesinde verilen toplam kontenjan valiliklerin onayıyla artırılabilecektir.
10. Parasız yatılı olarak kaydı yapılacak öğrencilerden; ilgi (b) Yönetmeliğin 19′ uncu maddesindeki belgeler istenecek ve titizlikle incelenecektir. Bu belgeler, kesinlikle Bakanlığa gönderilmeyerek, okullarda saklanacaktır.
9. Paralı ve parasız yatılı öğrencilerle ilgili iş ve işlemler en geç 19 Eylül 2008 Cuma akşamına kadar tamamlanmış olacaktır.
10. Bursluluktan parasız yatılılığa, parasız yatılılıktan bursluluğa geçişi istenen öğrencilerle ilgili iş ve işlemler,  ilgi (b) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yürütülecektir.
11.Anadolu öğretmen liselerinde öğrenim gören tüm öğrencilerin nakil işlemleri, ilgi (d) Yönetmeliğin 14’üncü maddesi çerçevesinde yürütülmektedir. Bu bakımdan, parasız yatılı veya burslu olarak öğrenim gören öğrencilerin nakil taleplerinin de, ayrım gözetilmeksizin aynı hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi, ilgi (b) Yönetmeliğin 22 nci maddesi ile ilgili olarak, bu okullarda herhangi bir tasarrufta bulunulmaması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Ömer BALIBEY
Bakan a.
Genel Müdür


Adres : MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü       Tel : 418 63 99 Millî Müdafaa Cad. No: 6/3      Faks  : 425 30 94   Kızılay/ANKARA     Elektronik Posta: [email protected] gov.tr/        İnternet  Adresi : http://oyegm.meb.gov.tr/

7 Yorum
  1. 16 Ağustos 2008
  2. 18 Ocak 2009
  3. 07 Şubat 2009
  4. 26 Nisan 2009
  5. 02 Haziran 2009
  6. 12 Temmuz 2009
  7. 14 Temmuz 2009

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir