MEB ORTAK SINAVLAR 1.DÖNEM GENELGESİ

Ortak Sınavlar 1.Dönem Genelgesi

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ortak Sınavlar 1.Dönem Genelgesi yayınlandı. 8’inci sınıf öğrencilerinin katılacağı ortak sınavlara yönelik önemli açıklamalar yapıldı.

Genelgeye göre(Sayı : 34878943-480.01-E. 11647868 13.11.2015), 25 Kasım 2015 Çarşamba ve 26 Kasım 2015 Perşembe günü 8’inci sınıf öğrencilerinin katılacağı ortak sınavlar, yurt içi ve yurt dışındaki sınav merkezlerinde, Türkiye saati ile her iki günde bir oturumda üç ders yazılısı olmak üzere iki oturum hâlinde, her bir ders yazılısı, saat 09.00, 10.10 ve 11.20’de başlayacak ve aynı anda tamamlanacaktır.
Ortak sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için, 12-13 Aralık 2015 tarihlerinde Bakanlıkça belirlenen merkezlerde mazeret sınavları yapılacaktır.
Valiliklerce, 2015-2016 öğretim yılı birinci dönem ortak sınavlarının, sınav öncesi hazırlıklarında ve sınav uygulama süreçlerinde gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

Bu sebeple;
A-Valilikler tarafından:
1. Sınav öncesi, sınavın uygulanması ve sınav sonrası aşamalarda güvenlik önlemlerinin alınması için, emniyet görevlileri ile gerekli tedbirler alınacaktır.
2. Sınav evrakının saklanacağı saklama odalarının güvenliğinin sağlanması, evrakın muhafazası süresince saklama odasının bulunduğu binanın çevresi, girişleri ve kapısının kontrol altında tutulması nöbet uygulaması ile sağlanacaktır.
3. Sınav evrakını taşıyan nakil aracının kendi bölgelerinde güvenli şekilde park edilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
4. Sınav evrakının saklama merkezlerinden, sınav yapılacak okullara sevkiyatı ve geri dönüşü esnasında şehir içi sınav evrakı nakil görevlisi ile birlikte emniyet görevlilerinin de bulunması sağlanacaktır.
5. Sınav yapılacak okul binalarına ait değişikliklere ilişkin gerekli tedbirler alınacak, bu durum resmî yazı ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
6. Sınav yapılacak okullara, millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, maarif müfettişlerinden veya uygun görülen okul müdürlerinden bir kişi, bina sınav sorumlusu olarak görevlendirilecektir. Bina sınav sorumluları tarafından görevli oldukları binalarda sınavın usulüne uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli tedbirler alınarak, sınavdan sonra hazırlanacak raporlar bölge sınav yürütme komisyonuna iletilecektir. Ayrıca, bölge sınav yürütme komisyonu tarafından incelenen raporlarda mevzuata uygun olmayan uygulamalar var ise [email protected] e-posta adresine gönderilecektir.
Emniyet Malı. Milas Sok: No: 21 Teknikokullar/ANKARA Ayrıntılı bilgi için: H. VURAL-Öğrt
Elektronik Ağ: www.meb.gov. Tel: (0 312) 4133263
e-posta: [email protected] Faks: (0 312) 2130147?
7. Sınav salonlarına öğretmen görevlendirilmesi yapılırken, öğretmenlerin görev yaptıkları okullar dışında ve yazılısı yapılacak derslerden farklı branşta görevlendirilmelerine dikkat edilecektir.
8. Ortak sınavların yapıldığı günlerde, sınavların yapıldığı okulda ders yapılmayacaktır.
Ancak ortak sınavlarda görevli olmayan o okulun öğretmenleri de (o gün dersi olan)
sınavların yapıldığı gün en geç saat 08:30’da kendi okullarında hazır bulunacaklardır. Sınav başladıktan sonra görevine ihtiyaç duyulmayan öğretmenler okuldan ayrılacaklardır.
9. Özel durumları nedeniyle (bina değişikliği vb.) kendi okullarında sınava giremeyen ve sınava girebilmeleri için bütün öğrencileri bir başka okula yerleştirilen okul idarecilerinden en az birinin bu sınavın gerçekleştirileceği okulda, bina sınav komisyonunda görevlendirilmesine dikkat edilecektir. Bu öğrenciler için önceden basılmış sınav evrakı geçerli olacaktır.
10. Özel okullarda yapılacak sınavlar için Bakanlığımızın kadrolu öğretmenlerinin bina sınav komisyonu, salon başkanı, gözetmen olarak görevlendirilmeleri ve sınav yapılan özel okulun yöneticilerinden de en az iki idarecinin de bina sınav komisyonuna yardımcı olacak şekilde binada bulunması sağlanacaktır.
11. Sınavların sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli toplantıların yapılması sağlanacaktır.
12. Aşağıda belirtilen;
a) Naklen yer değişikliği ve benzeri hâllere bağlı zorunlu ikamet değiştiren, başka il ve ilçelerdeki okullara nakil olan ve/veya ailesi tarım işçisi olarak çalışan öğrenciler,
b) Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından sisteme İşlenemeyen sınavda özel hizmet alması gereken öğrenciler,
c) Cezaevlerinde tutuklu/hükümlü bulunan 8. sınıf öğrencileri.
ç) Yurt dışında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Bakanlığımıza bağlı olmayan okullarda öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerinden sınava girme talebinde bulunanlar,
d) Sınava girme hakkı elde etmiş Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinden sınava girme talebinde bulunan öğrenciler
ile ilgili olarak Valiliklerce yapılacak değerlendirme sonucunda bunlardan sınava alınmaları uygun görülen öğrenciler bulundukları il/ilçelerin sınav merkezlerinde yedek salonda, evde, hastanede veya cezaevinde gerekli tedbirler alınmak suretiyle sınava alınacaktır.
13. Aynı bina ve aynı bahçede eğitim veren okullarda yapılacak ortak sınav uygulamasında, öğrencilerin sınavda dikkatlerinin dağılmaması ve sınavın sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli her türlü tedbir alınacaktır.
14. Her bir ders yazılı sınavında, her sıraya l(bir) öğrenci oturacak ve sınav salonları yirmi öğrenci olacak şekilde yerleştirilmiştir. Ancak sınav salonlarına (sınıflarına) yirmi sıranın sığmadığı özel ya da devlet okullarının bulunduğu sınav merkezlerinde, iki farklı salon planlaması ve yeni planlamaya göre yeteri kadar öğretmenin görevlendirilmesi sağlanacaktır. Sınava girecek öğrencilerin sınav evrakları aynı sınav güvenlik poşetine konularak bina sınav komisyonuna teslim edilecektir.
15. Özel eğitim uygulama okulları (merkezleri) ve bu okulların programını uygulayan özel eğitim sınıflarında öğrenimlerini sürdüren orta veya ağır zihinsel engelli öğrenciler ile ağır otistik öğrenciler ortak sınavlardan muaf tutulacaktır. Öğrencilerin muafiyetleri e-Okul sistemine işlenecektir. Bu durumda olan öğrencilerin ortak sınav yazılıları için yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi bölge sınav yürütme komisyon kararı ile sınava alınmayacaktır.
Emniyet Mah. Milas Sok: No: 21 Teknikokullar/ANKARA Ayrıntılı bilgi için: H. VURAL-Öğrt
Elektronik Ağ: www.meb.gov. Tel: (0 312) 4133263
e-posta: [email protected] Faks:(0 312) 2130147
B- Okul müdürlükleri tarafından:
1. Sınav gününden önce sınav güvenlik kutularını teslim alan bina sınav komisyonunca, sınav tamamlanıncaya kadar geçen süre içerisinde her türlü güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacak ve bu aşamalar tutanakla belgelendirecektir.
2. Sınavlarla ilgili olarak velilere ve öğrencilere sınavda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirilmeler yapılacaktır.
3. Öğrenci yoklama listelerini e-Okul sisteminden alarak, öğrencilerin görebilecekleri yerde ilan edilecektir.
4. Sınav yapılacak olan salonların (sınıfların) duvarlarında eğitime yardımcı materyal bulunan okullarda, sınav günlerinde bu materyallerin görülmemesi için gerekli her türlü tedbir alınacaktır.
5. Salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler, ilk ders yazılı sınavı için saat 08.30’dan itibaren öğrenci yoklama listelerinde belirtilen salonlara alınacaktır.
6. Sınav süresince görevliler haricindeki kişilerin sınav salonlarının bulunduğu binalara girmelerine izin verilmeyecektir.
7. Her dersin sınav evrakı ayrı ayrı poşetlenmiş ve poşetlerin üzerindeki etiketle bunların ait olduğu ders belirtilmiştir. Her sınav için o derse ait sınav güvenlik poşeti süresi içerisinde açılıp kapatılacaktır. Farklı ders yazılı sınavına ait sınav evrakının bulunduğu sınav güvenlik poşetlerinin kendi dersi haricinde açılmamasına dikkat edilecektir.
8. Her dersin yazılı sınavı başladıktan sonra, ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir.
9. Okullarda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacak; ancak sınav güvenlik kutularının açılması ve kapatılmasına kadar geçen süre içinde her binada (1) bir kolluk personeli bulunacaktır.
10. Sınav öncesi ve sınav esnasında salon görevlilerine, sınava giren öğrencilerin kitapçık türlerini cevap kâğıdına doğru kodladıklarını kontrol etmeleri ve kitapçık türlerini öğrenci yoklama listesine doğru ve eksiksiz olarak kodlamaları hususu bildirilecektir.
11. Mazeretlerini sınavlardan önce bildiren ve sınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen ve yedek salonda sınavlara giren öğrencilerin bilgileri, sınavların yapıldığı gün her bir ders yazılı sınavından sonra veya son ders yazılı sınavının ardından e-Okul sistemine işlenecektir.
Ayrıca, mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri de e-Okul sistemine 5 (beş) takvim günü içerisinde girilecektir.
12. Yedek salonda sınava alman öğrencilerin cevap kâğıtlarında öğrenci bilgileri kodlanmadan boş olarak gönderileceği için bu bilgilerin öğrenci tarafından tam ve eksiksiz olarak kodlanmasına dikkat edilecektir.
13. Sınavda kullanılan soru kitapçıkları Bakanlığa geri gönderilmeyecektir. Sınavın ikinci gün oturumu tamamlandıktan sonraki gün, isteyen öğrencilere soru kitapçıkları verilecektir. Alınmayan soın kitapçıkları millî eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.
C-Salon görevlileri tarafından:
1. Öğrenciler, yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile bilgisayar özelliği taşıyan her türlü cihazlarla sınava alınmayacaktır.
2. Her dersin yazılı sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir.
Emniyet Mah. Milas Sok: No: 21 Teknikokullar/ANKARA Ayrıntılı bilgi için: H. VURAL-Öğrt
Elektronik Ağ: www.meb.gov. Tel: (0 312) 4133263
e-posta: [email protected] Faks: (O 312) 2130147
3. Öğrenciler, ders yazılı sınavı başladıktan sonra ilk 20 dakika sınav salonundan çıkmayacak (sağlık durumu nedeni hariç), bu süre tamamlandıktan sonra talep eden öğrencinin sınav salonundan çıkmasına izin verilecektir.
4. Her dersin yazılı sınavının ilk 15 dakikası tamamlandıktan sonra girmeyen öğrencilerin öğrenci yoklama listesi ve cevap kâğıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” bölümü kurşun kalemle kodlanacaktır.
5. Kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenci uyarılacak, kopya çektiği belirlenen öğrencinin cevap kâğıdı alınarak dışarı çıkarılacak ve öğrenci yoklama listesinde bulunan “tutanak” bölümüne durum işlenecektir. Bu öğrencinin ilk 20 dakika süresince sınav binasından ayrılmasına izin verilmeyecektir.
6.Sınav esnasında öğrencilerin cevap kâğıtlarım diğer öğrencilerin göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmaları sağlanacak ve öğrenci yoklama listesi içindeki “salon oturma düzeni” alanı doğru ve eksiksiz doldurulacaktır.
7. Cevap kâğıdında öğrencinin imzasının olup olmadığı ve kitapçık türünün doğru kodlanıp kodlanmadığı kontrol edilecek ve kodlamayan öğrenci uyarılacaktır.
8. Sınavda özel hizmet alması gereken öğrenciler hariç ders yazılı sınavı tamamlanana kadar sınıfta en az iki öğrencinin kalması gerektiğinden, her ders yazılı sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala hiçbir öğrenci çıkarılmayacaktır.
9. Öğrenciye ait cevap kâğıdındaki, salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölüm, salon başkanı ve gözetmen tarafından silinmez kalem ile imzalanacaktır.
10. Sınav süresi bitiminde sınav durdurulacak, cevap kâğıtları öğrencilerden alınıp öğrenci yoklama listesi ile karşılaştırılacak ve eksik olup olmadığı ya da zarar görüp görmediği kontrol edilecektir. Sınav evrakını teslim eden öğrenciye, öğrenci yoklama listesi silinmez kalem ile imzalattırılacaktır.
11. Yedek sınav evrakı ile sınava alman öğrencilerin cevap kâğıtlarında öğrenci bilgileri yer almayacağından, öğrenciler bilgilerini cevap kâğıdına doğru ve eksiksiz kodlayacaklar ve bu husus salon görevlileri tarafından kontrol edilecektir.
12. Cevap kâğıtları, öğrenci yoklama listesi, düzenlenen tutanaklar ve benzeri sınav evrakı sınav güvenlik poşetine konulup, ağzı kapatılarak bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim edilecektir.
13. Salonda gazete, kitap vb. okunmayacak; öğrencilerin dikkatini dağıtacak şekilde ve gerekmedikçe konuşulmayacaktır. Sınav süresince sınav salonu terk edilmeyecek, gürültü çıkaracak nitelikte topuklu ayakkabı giyilmeyecek ve cep telefonu gibi cihazlarla sınav salonuna gelinmeyecektir.
D- Sınavda tedbir alınması gereken öğrencilerle ilgili dikkat edilecek hususlar:
1. Sınavda özel hizmet alması gerekebilecek öğrencilere verilecek destek ve hizmetler için www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan Ortak Sınavlar e-Kılavuzunun 7. maddesinde yer alan talimatlara uygun hareket edilecektir.
2. Sınavlarda engelli öğrencilerin sorun yaşamamaları için, il/ilçelerde millî eğitim müdürlükleri ve rehberlik araştırma merkezleri müdürlüklerince (RAM) her türlü tedbir alınacaktır.
3. Sınavlarda engelli öğrencilere okuyucu ve kodlayıcı hizmeti verecek öğretmenlerin, yabancı dili ve matematik dili okumayı bilenler arasından ve öğrencinin engeli göz önünde bulundurularak seçilmesine dikkat edilecektir.
4. Öğrencilerin engelleri sebebiyle sürekli kullandıkları araç-gereç, cihaz ve ilaç varsa kendilerinin getirmeleri kaydıyla sınavda kullanmalarına izin verilecektir.
Emniyet Mah. Milas Sok: No: 21 Teknikokullaı/ANKARA Ayrıntılı bilgi için: H. VURAL-Öğrt
Elektronik Ağ: www.meb.gov. Tel: (0 312) 4133263
e-posta: [email protected] Faks: (0 312) 2130147
5. İşitme engelliler okullarında öğrencilerin sınavda herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için işaret dili bilen öğretmenler görevlendirilecektir. Ancak bu öğretmenlerin yazılı sınavı yapılacak ders branşından olmamalarına dikkat edilecektir.
Öğrencilerimizi ve ailelerini yakından ilgilendiren bu sınavların herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden tamamlanması için 2015-2016 Ortak Sınavlar e-Kılavuzu doğrultusunda iş ve işlemlerin yapılması hususunda
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Yusuf TEKİN Bakan a. Müsteşar

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir