ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASI Bölüm – VI

ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASI Bölüm – VI

PROBLEM ÇÖZME
“Ne – Nerede – Ne zaman – Nasıl – Neden – Kim” ( 5N + K ) soruları ile veri toplanır.Olası nedenlerin arasından, görüşmeler ile problemin gerçek nedeni belirlenir ve belirtilen aşamalar ile problem çözülür.
a) Problem Çözme Aşamaları
o Problemi belirle (Beyin fırtınası ile), durum analizi.
-Çemberin genel bir amacı olacak.
-Durum analizi yapılacak.
o Olayın nedenlerini tanımla. Beyin fırtınası + neden sonuç
o En gerçek nedeni belirt. Neden sonuç analizi + 5N + K ile
o Olası çözümleri ( Beyin fırtınası ile)
o En gerçek çözümleri belirt. (Etkinlik analizi ile)

-Uygulamaya katılım
-Uygulanma
-Maliyet etkisi
-Bilinen etki
o Uygulama için plân geliştir.
o Uygulamaya geç
o PUKO ( Plânla – Uygula – Kontrol et, Önlem al )
b) Beyin fırtınası nedir ?
Beyin fırtınası, herhangi bir tartışma veya karar aşamasına gelmeden önce, takıma dahil olan kişilerin ilk anda akıllarına gelen fikirlerin bir araya toplanması demektir. Her fikir ne kadar mantıksız veya garip olsa da bir yere kaydedilir. Herkes katılmalıdır, fikirlerin ne kadar mantıklı olup olmadığı değil, çokluğu ve kapsamı önemlidir. Alay edilmeyeceğini, eleştirilmeyeceğimizi bildiğimiz zaman daha yeni ve ilginç fikirler üretebiliriz.
Beyin fırtınası çalışmasının faydaları şunlardır:
* Takımın tüm üyelerinin bilgi ve becerisi kullanılır.
* Kişilerde katılım duygusu oluşturur.
* Sahiplik duygusu kişilere hakim olur.
* Zevklidir.
* Biz ve onlar engelini kaldırır.
* Üyelere yeni becerilerin ve daha geniş bakış açılarının gelişmesine yardımcı olur.
Takımlardan ve bu takımların daha verimli olması için uygulanması gereken metotlardan bahsederken tüm bunların temelde insan ilişkilerinde elde ettiğimiz başarıya endeksli olduğunu unutmamak gerekir.
c) Balık kılçığı veya ıshikawa diyagramı
İlk kez Kaoru Ishikawa tarafından tanıtıldığı için Ishikawa Diyagramı da denilen bu teknik, bir ekibin arzu edilen sonuca ulaşma yolunda etkili olan tüm faktörleri gözler önüne sermede kullanılır. Diğer adıyla “Balık Kılçığı”, gelişme süreci plânlamada da kullanılabilir. Örneğin; kalite halkasını oluşturan bir öğrenci grubu ev ödevlerini geliştirmede bu aracı kullanabilirler. Aşağıdaki şemada öğrenci başarısının geliştirilmesi yolunda, öğretmenlerle daha iyi ilişkiler, ailelerden daha fazla destek ve ekip elemanlarından da daha fazla yardım plânlanmaktadır. Böylece ekip, başarının yükseltilmesi konusunda hangi kaynaklardan ne tür destek sağlanabileceğini dengeleyip plânlayabilmektedir.

Dersler
Ekstra Yardım
Işık Öğrenci ile
Isı ilişkiler
Sınavlar
Çekicilik Ödevler

Destek Destek

Ev Çalışmaya
Destek
Çalışma Toplantılar
Ortamı

d) Pareto Diyagramları
Pareto Diyagramları, 19.yüzyıl İtalyan ekonomisti Vifredo Pareto’nun araştırmalarını kullanarak yeni bir prensip bulan Juran tarafından bu isimle anılmaya başlanmıştır. Bazen 80/20 Kuralı diye de adlandırılan ünlü Pareto prensibine göre, %20 kadar az miktardaki yaşamsal faktör, sistem veya süreçte ortaya çıkan problemlerin %80’i kadar büyük bir oranından sorumludur. Diğer bir deyişle, elimizdeki bilginin dikkatle çözümlenmesi, sürecin başarısını etkileyen az ama hayati öneme sahip etkenlerin saptanmasına yardımcı olur.

Şikayet Konuları
Pareto Diyagramı bir sütun diyagramı olup,süreç faktörlerini önem sırasına dizerek gösterir. Örneğin şemadaki diyagramı bir idareci-öğretmen ekibince sınıftaki öğrencilerin yaramazlık tipini belirlemede kullanılmış ve sınıftaki öğrencilerin %70’inin ders sırasında birbirleriyle konuşarak, %4’ünün sıralarından kalkarak,%6’sının söz dinlemeyerek ve %5’inin de fiziksel yollarla huzursuzluğa yol açtığı saptanmıştır.

e) Kalite çemberleri nedir ?
Kurumda aynı sahada çalışan,benzer işleri yapan, düzenli aralıklarla toplanan, kendi işleri ile ilgili sorunları saptayan,inceleyen, çözen ve gönüllü katılımın esas olduğu,üye sayısının 5-9 kişi arasında değiştiği gruplardır. Kalite çemberinin özünde bireyin işini daha düzenli olarak yapma ve üretim kalitesini iyileştirme imkanı sağlamak, personelin kendi işini yaparken gerekli olan bireysel yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olmak, işletmenin piyasada kendisini kabul ettirmesi ve rekabete girebilmesi için tüm personelin buna katılma düşüncesini bireylerde oluşturmak,yaratmaktır. Ancak bu amaçların elde edilmesi ekip çalışmasıyla mümkündür.
Kalite katılım çemberi’nin özellikleri şunlardır:
o Gönüllülük
o Kendini geliştirme
o Karşılıklı gelişme
o Bütün üyelerin katılımı
o Canlılık ve süreklilik
o Grup etkinliği
YARATICILIK
Şu anda yerel örgütlerin toplumda özgül fırsatları değerlendirmeye çalıştığı yeni bir toplumsal inşa dönemine girmek üzereyiz. Buluş yaratmanın gittikçe topluluk örgütlerine bağlı hale geldiği bir süreç içindeyiz. Hızlı değişimin yaşandığı bir çağda gelişmeyi ve sonuçlar elde etmeyi sağlayacak fırsatlar da hızla değişmektedir. Geçmişte olanaksız veya gereksiz olan şeyler bir anda olanaklı hale geliyor,eskiden büyük anlam taşıyan şeyler artık bir anlam ifade etmiyor. Örgütlerimizde uygulamaya geçmek ve yenilik getirmek için neyin gerektiğini öğrenmek zorundayız.
Yaratıcılık disiplininde yetkinleşmek için yapmamız gereken üç şey vardır:
o Misyona odaklanmak,
o Ulaşmak istediğimiz sonuçları tanımlamak,
o Neyi nasıl yaptığımızı değerlendirmek,
Liderlerin görevlerinden biri daima kıt kaynaklarımızı (insanlar ve para) en iyi yararları getirecekleri alanlara aktarmamızı sağlamaktır. Sonuç odaklı ve fırsat odaklı bir tutum içinde olmak zorundayız. İyi niyetler artık yeterli değildir. Ama gerçek bir farklılık yaratmak için benzersiz bir fırsat yakaladığınızda, buna odaklanır ve sonuçları sürekli yeniden değerlendirirsiniz. Bu bir disiplindir. Buluşçuluk uyanık olmayı değil,dürüst olmayı gerektirir. Tek başına ihtiyacı değil, ihtiyacı ve fırsatı kollamak demektir. Özel, gönüllü ve kamusal sektör örgütlerinin hepsi çok büyük ihtiyaçlara yönelir; ama liderler kendi örgütlerinin en büyük farklılığı nasıl yaratacağını ve çabalarını bu hedefe doğru odaklamaları gerektiğini anlamak zorundadır.
Bir farklılık yaratmaya yönelen, yerel düzeyde yerel gönüllülerle birlikte çalışan ve onlara bir farklılık yaratma fırsatını sağlayan örgütlere ihtiyacımız vardır. Bu gönüllüler hem kendi meslekî işlerine hem de toplumsal çalışmalarına anlam katma peşinde olan başarılı profesyonellerdir. Sonuçlara, özellikle de hepimize işleri değiştirebileceğimizi, sıkı çalışmalarımızdan, iyi niyetlerimizden ve yurttaşlık bilincimizden bir semere alabileceğimizi gösteren sonuçlara varıldığını görmeyi umuyorlar.Öğrenmek ve yaratıcı olmak isteyen insanların niyet ettikleri sonuçlara varmada, sürekli başarısızlığa uğramasının nedenlerini anlamaya çalışmalıyız. Bu nedenle amacı bilin, vizyonu tanımlayın ve sonuçları değerlendirin.
Liderler, bazen elde edebilecekleri avantajların farkında olamadıkları için takım kurmaya gereken önemi vermezler. Aşağıda, takım çalışmasının sonucunda elde edilen faydalar sıralanmıştır.
* Takım ve bireyler için gerçekçi ulaşılabilir hedefler koyulabilir.
* Bu hedeflere ulaşırken kendilerini geliştirebilirler.
* Çalışanlar ve işverenler, takımın başarısı için birbirlerine destek olurlar.
* Takım üyeleri birbirlerinin önceliklerine saygı duyar ve güçlük çıktığında el birliği ile çözümlemeye çalışırlar.
* İletişim açıktır. Yeni fikirlerin ifade edilmesi, daha gelişmiş çalışma metotlarının uygulanması, problemlerin ve kaygıların açıkça ve etraflıca ortaya konulması teşvik edilir.
* Takımın sahip olduğu uzmanlık sayesinde problemlerin çözümünde daha fazla etkinlik sağlanır.
* Performans geri bildirimi daha anlamlıdır. Çünkü takım üyeleri kendilerinden beklenenin ne olduğunu anlarlar ve performanslarının bu beklentiler karşısındaki konumunu izleyebilirler.
* İhtilaf, doğal bir insanî reaksiyon ve yeni fikirler için fırsat olarak değerlendirilir. Açık tartışmalar yoluyla fazla tahrip edici olamadan çözülür.
* Takım üyelerinin bireysel ihtiyaçlarının tatmini ile grup üretkenliği arasındaki denge sağlanır.
* Takımın ve bireylerin performansı takdir edilir.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir