64 SORUDA ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ – SBS NEDİR

64 SORUDA

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ   

1-      OKS neden kaldırıldı?

            OKS; bugünkü şekliyle amaç haline geldiği için, ilköğretimin çocuğu hayata ve bir üst öğretim kurumuna hazırlamak olan temel görevini yerine
getiremez hale gelmesine zemin oluşturmuştur. Özellikle ilköğretim düzeyindeki çocukların hayata hazırlanması vazgeçilmez ve öncelikli öneme sahiptir.

           
            OKS; 2004 yılından beri kademeli olarak yenilenen öğretim programlarının ön gördüğü ölçme – değerlendirme vizyonuna uyum sağlayamamaktadır. 
İlköğretimde kullanılan yeni öğretim programları, sonucu değil süreci ölçen ve değerlendiren farklı yöntemler kullanmayı zaruri kılmaktadır.           
            OKS’ de kullanılan sorular Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerini kapsamaktadır, oysa yıl boyunca öğrencinin öğretim
gördüğü diğer dersler kapsam dışı tutularak sınavda soru sorulmamaktadır. Bu durum, “ölçülmeyecek bir öğretimin neden yapıldığı” gibi soruları beraberinde
getirmiş, tartışılmasına neden olmuştur. Sonuçta öğrenciler belirli derslere yönelmiş diğer derslerden ve sosyal aktivitelerden uzak kalmıştır.                  
            Türkiye’de okul olanaklarının coğrafik, meteorolojik, sosyolojik etkiler gibi koşullara bağlı olarak farklılıklar göstermesi, eş şartlarda yapılan
sınavla eşitlik ilkesini zorlamaktadır. Bir de bu çocukların ergenlik dönemine girmiş ya da girmek üzere oldukları düşünüldüğünde sosyal olumsuzluk yaratmak
olasılığı yüksek olmaktadır.  

2-      OKS’nin mevcut olumsuzlukları nedir?

            Öğrenci başarısının 120 dakikalık ve telafisi olmayan bir sınavla ölçülmesi öğrencilerimizde ve velilerde kaygı, stres, gerilim, tek hedefe
kilitlenme gibi psiko-sosyal açıdan olumsuz tutumları berberinde getirmiştir. Ayrıca; gerçek anlamda tüm yönleriyle öğrenci başarısı değerlendirilememektedir.
 

            OKS odaklı öğretim süreci öğrenciyi okul dışı kaynaklara itmektedir. Bu olanağı olmayan öğrenciler aleyhine fırsat eşitliği bozulmaktadır. Türkiye’deki
gelir dağılımları dikkate alındığında yüksek maliyetli okul dışı kaynaklardan her öğrenci yararlanamamaktadır.            

            OKS odaklı süreç okul içi performansı azaltmış, disiplini olumsuz etkilemiş, öğretmeni yetkinsiz kılmıştır. 

3-      Ortaöğretime Geçiş Sistemi nedir?

İlköğretim 6,7 ve 8inci sınıf öğrencilerinin yıllara yayılan seviye ve performans ölçümüyle alacakları puanlara göre ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmelerini
esas alan Seviye Belirleme Sınavı (SBS), Yılsonu Başarı Puanı (YBP), Davranış Puanı (DP) olmak üzere üç ana unsura dayanan öğrenci odaklı yeni bir sistemdir. 

4-      Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamı nelerden oluşmaktadır?

Seviye Belirleme Sınavı, Yıl Sonu Başarı Puanı, Davranış Puanı olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır.  

5-      Ortaöğretime Geçiş Sistemi tam olarak ne zaman işlerlik kazanacak?

Ortaöğretime Geçiş Sisteminin tam olarak işlerlik kazanması 2009–2010 yılında olacaktır. 

6-      Ortaöğretime geçiş neden değiştiriliyor?

İlköğretimde öğrenci performansını daha doğru ve çok yönlü olarak ölçen, ilköğretim düzeyinde sürdürülen eğitim ve öğretimin temel ruhu ile bağdaşan ve
ortaöğretim kurumlarına doğru yönlendirilmiş geçişler için zemin sağlayan yeni bir modele günümüz eğitim anlayışlarında ihtiyaç duyulmaktadır.  

7-      Ortaöğretime Geçiş Sisteminin eğitim sistemimize nasıl bir katkısı olacak?

§   Yeni bir anlayışla sunulan ortaöğretime geçiş modelinden öğrenciler adına, eğitim adına, gelecek adına beklentiler geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. 

§   İlköğretim programlarının öğretilmesi ön plana çıkarılarak öğrencilerin muhakeme ve yorum yapma yetenekleri gelişecektir. 

§   Öğrencilerin bireysel gelişimleri, yetenekleri, ilgi alanları, farklılıkları, bilgi ve becerileri tam ve güvenilir olarak ölçülmüş olacaktır.  

§   Öğrencilerin ilköğretim süresince gerçekleştirmiş oldukları davranışlar ile yöneltme yönergesi çerçevesinde belirlenen yetenek ve ilgileri ortaöğretime
geçişte değerlendirilmiş olacaktır.  

§   Okullar ve veliler öğrencilerin bilişsel ve davranışsal gelişim düzeyini her yıl düzenli olarak takip edebilecek, gereken önlemleri zamanında alma olanağı
bulacaklardır. 

§   Eğitim sistemi, bir kereye mahsus yapılan tek oturumda yapılan ve bir sınav olan OKS’ ye odaklı olmaktan kurtulacaktır. 

§   Genel liselerin eğitim kalitelerinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.  

§   Sınavların zamana yayılması ile öğrencilerin ve velilerin yaşadığı sınav stresi optimal noktada (olması gereken düzeyde) tutulacaktır. 

§   Yılsonu başarı puanının değerlendirmeye katılması, okulda yapılan sınavların da önemini artıracak ve öğrenci tüm derslere aynı ilgi ve gayreti gösterecektir. 

§   Okul dışı kurumlara olan bağımlılık azalacaktır. 

§   Ortaöğretime geçişte sürece dayalı ve objektif bir yerleştirme sistemi gelişecektir. 

§   Okul kültürü, öğretmenin etkinliği bağlamında daha güçlü hâle gelecektir. Okula yönelme artacak devamsızlık azalacaktır. 

§   Öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarının ortaöğrenime geçişte değerlendirilmesine imkân verilecektir. 

§   Okulda sunulan eğitim ve öğretim güçlendirilecek, daha anlamlı hâle gelecektir.  

§   6, 7 ve 8inci sınıflarda yapılan sınavların herhangi birisinde çeşitli nedenlerle başarısız olan öğrencilere diğer sınavlardaki başarılarıyla değerlendirilmiş
olup bir anlamda öğrencilere telafi imkânı verilecektir. 

§   Eğitim ve öğretimin sınav merkezli olmaktan çıkarak öğrenci ve okul merkezli olması sağlanacaktır.   

§   Ergenlik döneminin coğrafi farklılıklar nedeniyle değişik yaş gruplarında yaşanması ve bu dönemde sınava giren öğrencilerin olumsuz etkilenmeleri, her
sınıf ve yaş kademesinde değerlendirmenin yapılacak olması sebebiyle en az düzeye indirgenecektir. 

§   Mesleki eğitime bilinçli yönelme artırılacaktır.  

§   Okulların, yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ülke genelinde ayrıntı düzeyleri belirlenebilecek, görülen eksikliklerin giderilmesi sağlanacaktır.
 

8-      Ortaöğretime Geçiş Sisteminin değiştirilmesiyle dershanelere yönelim artacak mı?

Ortaöğretime geçişte uygulanacak yeni model sürece dayalı ve çok yönlü olarak öğrenci başarısını ölçmeye yönelik bir sistem olduğu için dershanelere bir
yönelim sağlamayacak.  Sistemin unsurlarından sadece biri olan Seviye Belirleme Sınavı, öğrencinin derste gördüğü konulardan temel düzeyde ve zor olmayan
sorulardan oluşmaktadır. Müfredat dışı soru sorulmayacağından derslerle sorular birbiriyle örtüşecektir. 6 ve 7inci sınıflarda SBS yapılacağından okul
dışı kurumlarca SBS yapılmayacak; süreci veli göreceğinden 8inci sınıfta yığılmalar olmayacak ve okul dışı kurumlara olan talep azalacaktır. 

9-      Seviye Belirleme Sınavı (SBS) nedir?

İlköğretimin 6, 7 ve 8inci sınıflarında öğrencinin derslerden, o yılın müfredatında belirtilen kazanımları elde etme seviyesinin ölçüleceği Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından her yıl haziran ayında ders kesiminden sonra düzenlenen merkezi sistem sınavlarıdır.  

10-  Seviye Belirleme Sınavı zorunlu bir sınav mıdır?

Seviye Belirleme Sınavı zorunlu bir sınav değildir. Ancak; merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede kullanılacak puana etkisi
bakımından öğrencilerin bu sınavlara girmesi tavsiye edilmektedir.   

11-  Seviye Belirleme Sınavı yılda kaç kez yapılacak?

Seviye Belirleme Sınavı yılda bir kez yapılacak, tüm merkezi sistem sınavlarının mantığına uygun olarak telafisi ya da not yükseltmesi gibi ek herhangi
bir sınavı olmayacaktır.  

12-  Seviye Belirleme Sınavı hangi sınıflarda yapılacak?

2007–2008 Öğretim yılı sonunda 6 ve 7inci sınıflara,  2008–2009 Öğretim yılından sonra ise 6, 7 ve 8inci sınıflara Seviye Belirleme Sınavları uygulanacaktır.
 

13-  Seviye Belirleme Sınavı ne zaman yapılacak?

Ortaöğretime geçiş kapsamında Seviye Belirleme Sınavları her yıl Haziran ayında okulların ders bitiminden sonraki haftalarda yapılacaktır.

2008 yılı için;

6ıncı sınıflar 21 Haziran 2008

7inci sınıflar 22 Haziran 2008 tarihlerinde Seviye Belirleme Sınavları yapılması planlanmaktadır.  

14-  Seviye Belirleme Sınavı kimler katılacak? 

2008 yılı için 6ıncı ve 7inci sınıf öğrencilerine yapılacaktır.

2009 yılından itibaren 6ıncı, 7inci ve 8inci sınıf öğrencilerine yapılacaktır. 

15-  Seviye Belirleme Sınavı sonuçları nerelerde kullanılabilecek?

Seviye Belirleme Sınav sonuçları yalnızca ortaöğretim kurumlarına geçişte kullanılabilecektir. Sınıf geçmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır. 

16-  Seviye Belirleme Sınavı OKS benzeri yeni bir sınav türü müdür?

Seviye Belirleme Sınavları Orta öğretime Geçiş Sistemini oluşturan unsurlarından sadece biridir. Seviye Belirleme Sınavları özellikleri açısından yeni bir
sınav sistemi olarak algılanmamalıdır. Yeni sistemin değerlendirme unsurlarından biridir. 

17-  Açık İlköğretim Okulu öğrencileri Seviye Belirleme Sınavı ya da OKS’ye girebilecek mi?

Açık İlköğretim Okulu öğrencileri yaşları itibariyle ortaöğretim nüfus çağını geçmemeleri koşuluyla dilerlerse Seviye Belirleme Sınavlarına ya da OKS’ ye
girebilecektir. 

18-  Özel eğitime muhtaç öğrenciler Seviye Belirleme Sınavlarına girecekler midir?

Özel eğitime muhtaç öğrenciler isterlerse Seviye Belirleme Sınavlarına girebilecektir. Çünkü bu sistem ve sistemin birer parçası olan sınavlar öğrencinin
tüm özelliklerini dikkate alarak ortaöğretime bir yönlendirme yapmayı hedeflemektedir.  

19-  Yıl Sonu Başarı Puanı(YBP) nedir?

İlköğretimin 6, 7 ve 8inci sınıflarda, öğrencinin o yıl derslerden aldığı yılsonu puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlıklı puan
toplamının, haftalık ders saati toplamına bölümü ile hesaplanan puandır.  

20-  Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)  nasıl hesaplanacak?

Öğrencinin, öğretim sürecinde elde ettiği kazanımları 100 tam puan üzerinden verilecektir. Puanlama daha sonra 500 tam puana dönüştürülerek Yıl Sonu Başarı
Puanı hesaplanacaktır.  

21-  Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) nedir?

6ıncı sınıf puanı (SP6) %25, 7inci sınıf puanı (SP7) %35 ve 8inci sınıf puanı (SP8)  %40 oranında hesaplanmasıyla elde edilen puandır.  

22-  Davranış Puanı (DP)  nedir?

İlköğretim okullarında; öğrencilerin tavır, davranış ve yetenekleri ile ilgili olarak belirlenen kriterlere göre derslerine fiilen giren öğretmenlerin ayrı
ayrı verecekleri puanların aritmetik ortalamasından sistem tarafından otomatik olarak elde edilen puandır.  

23-  Davranış Puanı hesaplanırken objektiflik sağlanabilecek mi?

Davranış Puanı hesaplanırken birden çok öğretmenin katılımı zorunlu olduğundan subjektif değerlendirmeler olmayacak, sosyalleşme, saygı, sevgi, hoşgörü,
insan ilişkilerindeki gelişme, okulu ve çevreyi korumakta gösterilen gayret, yurt sevgisi, kendisini geliştirme çabası buraya yansıyacaktır. Her öğretmen
100 üzerinden puanlama yapacaktır.

24-  Davranış Puanı (DP)  nasıl hesaplanacak?           

6, 7 ve 8inci sınıflarda öğrencinin davranışlar ile yönlendirme yönergesinin verileri dikkate alınarak yapılan değerlendirmelere göre sistem tarafından
otomatik olarak belirlenecektir. 

25-  Sınıf Puanı nedir?

İlköğretim 6, 7 ve 8inci sınıflar için Seviye Belirleme Sınavı Puanı (% 70), Yıl Sonu Başarı Puanı (%25) ile Davranış Puanlarını (% 5) her 3 puan türün
için ayrı ayrı hesaplanarak yerleştirmede kullanılacak olan puandır. 

26-  Seviye Belirleme Sınavına girmeyen öğrencinin Ortaöğretime Yerleştirme Puanı nasıl hesaplanacak?

Herhangi bir sebeple Seviye Belirleme Sınavına katılamayan öğrencinin sınava girmediği yıla ait Seviye Belirleme Sınavı puanı o yılın en düşük SBS puanı
olarak kabul edilecektir. Örneğin: 6ıncı sınıfta sınava girmeyen öğrenci 7inci sınıfta sınava girdiğinde 6ıncı sınıf puanı en düşük puan olarak alınacaktır.
 

27-  Sınıflara göre sınıf puanı hesaplanırken SBS, YBP, DP ağırlıkları nasıl olacak?

6inci, 7inci ve 8inci sınıflar için Seviye Belirleme Sınavı Puanı % 70, Yıl Sonu Başarı Puanı %25 ile Davranış Puanı % 5 oranında hesaplanacaktır.  

28-  Seviye Belirleme Sınavının testlerin ağırlık katsayıları ne olacak?

Seviye Belirleme Sınavında Türkçe test ağırlık katsayısı 4, Matematik test ağırlık katsayısı 4, Fen Bilgisi test ağırlık katsayısı 3, Sosyal Bilgiler test
ağırlık katsayısı 3, Yabancı Dil test ağırlık katsayısı 1 olacaktır. 

29-  Seviye Belirleme Sınavının soru içeriği nasıl olacak?

            Seviye Belirleme Sınavlarında soru içeriğinin öğretim programları odaklı olması, okulda sunulan eğitim ve öğretime dayalı olarak hazırlanması
esas alınacaktır. Sorular öğrencinin öğrenim gördüğü yıla ait olacak ve geçmiş yılları kapsamayacaktır. 

30-  Seviye Belirleme Sınavında hangi derslerden soru sorulacak

Seviye Belirleme Sınavlarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden soru sorulacaktır. 

31-  Seviye Belirleme Sınavında hangi derslerden soru sorulmayacak?

            Seviye Belirleme Sınavında Müzik, Beden Eğitimi, Resim İş ve Seçmeli Dersler ile Rehberlik ve Sosyal etkinliklerden soru sorulmayacaktır. 

32-  Seviye Belirleme Sınavında soru sayısı ne olacak?

6ıncı sınıflarda 80 adet

7inci sınıflarda 90 adet

8inci sınıflarda 100 adet (2009 yılından sonra)  gibi öğrencinin psikolojik ve fiziksel gelişimi dikkate alınarak farklı sayılarda soru sorulması düşünülmektedir.
 

33-  2008 yılında OKS yapılacak mı?

2007–2008 Öğretim yılı sonunda OKS son kez uygulanacaktır.   

34-  Seviye Belirleme Sınavının OKS’den farkı nedir?

OKS; kazanma odaklı sınav olmasıyla öğrencinin genel başarısını ölçen yapıdan uzaklaşmıştır.  

Seviye Belirleme Sınavı sürece ve çok yönlü başarı ölçmeye dayalı olduğu için öğrencinin genel başarısını ölçmektedir. 

OKS; kazanma ya da kazanamama ikilemi arasında sıkışıp kaldığı için eğitsel nitelikleri ve sosyal etkileri açısından toplumda sıkıntı yaratmıştır.  

Seviye Belirleme Sınavı sürece dayalı ölçme yaptığı için anlık ya da dönemsel başarılardan çok genel başarıları ölçmektedir. Bundan dolayı eğitsel nitelikleri
daha kapsamlı olup sosyal etki açısından öğrenciyi yıpratmamaktadır. 

35-  Seviye Belirleme Sınavında özel yetenek liseleri için uygulama nasıl olacak?

            Özel yetenek gerektiren liselere ( Spor ve Güzel Sanatlar Liseleri) öğrenci alımı halen uygulanan sistemdeki şekliyle devam edecektir.  

36-  Seviye Belirleme Sınavının ÖSS’ye katkısı olacak mı?

Öğrenciler, ortaöğretimden başlayarak bilinçli olarak yönlendirileceği için temel eğitimlerini almış, ön hazır oluşlarını tamamlamış olan bir öğrenci kitlesi
ÖSS’de ve üniversite başarısında olumlu etkilerde bulunacaktır.  

37-  6,7 ve 8inci sınıftan DPY-B sınavına giren öğrenciler 2008’de ayrıca DPY- B sınavına girecek mi?

İlköğretimin 6 ve 7inci sınıflarında okuyan ilköğretim öğrencilerinin Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı(DPY-B)  Seviye Belirleme Sınavıyla birlikte,
8inci sınıfların Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ise OKS ile birlikte yapılacaktır.

Ancak; 5,9,10 ve 11inci sınıflarda okuyan öğrenciler ise 04 Mayıs 2008 tarihinde yapılacak olan Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına isterlerse
girecektir. 

38-  Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak?

Ortaöğretim kurumlarına, yerleştirme işlemi Orta Öğretime Yerleştirme Puanına göre yapılacaktır. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 8inci sınıfın
sonunda tercih başvuruları alınmak suretiyle, puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre yerleştirme yapılacaktır.  

39-  2008 yılında ilk kez Seviye Belirleme Sınavına girecek adayların 2009 yılında ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmeleri nasıl olacak?

 2008 yılında 7inci sınıfta eğitim gören öğrenciler 7 ve 8inci sınıf orta öğretime geçiş puanı ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.  

40-  2008 ve 2009 yılında Seviye Belirleme Sınavına girecek olan adayların orta öğretime geçiş puanı hesaplaması hangi oranlarda olacaktır?

Orta öğretim geçiş puanlarının hesaplanmasında 7inci sınıf %40, 8inci sınıf %60 oranında hesaplamaya dâhil edilecektir.      

41-  Fen Liseleri,  Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler ve Öğretmen Liselerine yerleştirme nasıl yapılacak?

            Fen Liseleri,  Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler ve Öğretmen Liseleri; öğrencilerin Ortaöğretime Yerleştirme Puanı, Bakanlık tarafından belirlenen
baraj düzeyini geçmiş olmaları şartı ve tercih sıralamalarına göre yapılacaktır. 

42-  Seviye Belirleme Sınavının başvuruları nasıl yapılacak?

Aday bankaya sınav ücretini yatırdıktan sonra e-okul sisteminde kayıtlı olduğu için otomatik olarak başvurusu yapılmış olacaktır. 

43-  Seviye Belirleme Sınavından ücret alınacak mı? 

Seviye Belirleme Sınavında tüm öğrenciler için ücretli olacaktır. Sınav ücreti 10 YTL olarak belirlenmiştir. 

44-  Seviye Belirleme Sınavında 2828 kapsamındaki öğrencilerden de ücret alınacak mı?

2828 kapsamındaki öğrenciler Devlet korumasında Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan öğrenciler olduğu için bunlardan ücret alınmayacaktır. 

45-  Seviye Belirleme Sınavı nerelerde yapılacak?

Yurt genelinde tüm il merkezleri ile uygun olan ilçelerde yapılacaktır. Ayrıca; aday olması durumunda Bakanlığa bağlı ilköğretim okullarının bulunduğu bazı
yurt dışındaki sınav merkezlerinde de yapılabilecektir.  

46-  Seviye Belirleme Sınav başvuruları ne zaman olacak?

Seviye Belirleme Sınavı başvurusu ve ücret yatırma tarihi daha sonra duyurulacaktır. 

47-  Seviye Belirleme Sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden sorusu sorulacak mı?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu Sosyal Bilgiler sorularının içinde yer alacaktır. Ancak bu dersten muaf olan öğrencilerle bunları cevaplamak istemeyenler
için alternatif sosyal bilgiler soruları yer alacaktır. 

48-   Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan ilköğretim öğrencileri Seviye Belirleme Sınavında ne yapacak?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrenciler için Sosyal Bilgiler sorularının içinde alternatif soru hazırlanacak. Bu öğrencilerin sınav
değerlendirmeleri buna göre yapılacaktır. 

49-  Seviye Belirleme Sınavında yabancı dil sorusu sorulacak mı?

İlköğretim okullarımızda zorunlu yabancı dil olarak okutulan İngilizce, Almanca ve Fransızca derslerinden soru sorulacaktır. 

50-  Seviye Belirleme Sınavında seçmeli yabancı dillerden sorusu sorulacak mı?

İlköğretim okullarımızda seçmeli olarak okutulan yabancı dil derslerinden soru sorulmayacaktır.   

51-  Seviye Belirleme Sınavında yabancı dil sorusu sorulacak olması özel okullarda öğrenim gören öğrencilere avantaj sağlamayacak mıdır?

Seviye Belirleme Sınavlarında sorulacak yabancı dil sorularının düzeyi ve ağırlık katsayıları düşük tutulduğu için böyle bir avantaj sağlamayacaktır. Yabancı
dil soruları temel bilgileri ve okuduğunu anlamayı ölçen sorular olacağından özel okullara ek kazanım sağlamayacaktır. 

52-  İlköğretimde değişen yeni not sistemi nasıl olacak?

            İlköğretim Kurumları Yönetmeliğindeki değişikliğe esas olarak 05 Ekim 2007 tarihinden itibaren 100’lük not sistemine geçilmiştir. 

53-  Seviye Belirleme Sınavında nasıl bir puan türü hesaplanacak?

Seviye Belirleme Sınavında tek puan türü hesaplanacaktır. 

54-  Seviye Belirleme Sınavı ve OKS kılavuzları nasıl erişilebilecek?

Kılavuzlar;
http://www.meb.gov.tr
ve
http://oges.meb.gov.tr  
 internet adreslerinden yayımlanacaktır. 

55-  Yurt dışında okuyan öğrenciler Seviye Belirleme Sınavının girebilecek midir?

Yurtdışında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gören öğrenciler isterlerse seviye belirleme sınavlarına katılabilecektir.
 

56-  Yurt dışında Seviye Belirleme Sınavı nerelerde yapılacak?

Bakanlıkça sınav yapılan Lefkoşa, Trablus, Riyad, Medine, Cidde, Bakü, Aşgabat ve Taşkent’te yapılacaktır. Ayrıca öğrenci olması halinde Bakanlığa bağlı
ilköğretim okullarının bulunduğu bazı yurt dışı sınav merkezlerinde de yapılacaktır. 

57-  Yurt dışında Seviye Belirleme Sınavı yapılmayan ülkelerden Seviye Belirleme Sınavına katılmak isteyen öğrenciler nerede sınav girecektir?

Yurt dışında Seviye Belirleme Sınavı yapılmayan ülkelerden Seviye Belirleme Sınavına katılmak isteyen öğrenciler yurt içi sınav merkezlerinin birinde sınava
katılabilecektir. 

58-  Seviye Belirleme Sınavı ve OKS kılavuzları ne zaman yayımlanacak?

Seviye Belirleme Sınavı kılavuzları ve OKS kılavuzları daha sonraki bir tarihte duyurulacaktır. 

59-  Yılsonunda sınıf tekrarına kalan öğrenciler Seviye Belirleme Sınavına girebilecek mi?

Sınava isteyen tüm öğrenciler katılacaktır. Öğrencinin aldığı en yüksek SBS puanı değerlendirilecektir.  

60-   2008 yılından sonra askeri okullara, polis kolejine ve özel okullara sınavla giriş nasıl olacak?

Bu okullara giriş,  kendi kurumlarınca belirlenen usul ve esaslara göre yürütülecektir. 

61-  Öğretmenler Davranış Puanı (DP) verirken subjektif olabilecek mi?

Davranış puanı öğrencinin derslerine giren tüm öğretmenler tarafından 100lük sistemde verileceği ve sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacağı için
öznel olması düşünülmemektedir. Ayrıca; 2007 OKS’de uygulanan öğrenci başarı puanlarının hesaplanması gündemde olduğu zamanda benzer kaygılar yaşanmıştır.
Sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrenci başarı notları ve sınav sonuçları arasında yapılan korelasyon hesaplamaları böyle bir kaygıya gerek olmadığını
göstermiştir. 

62-  SBS sorularının müfredata uygunluğunu test etmek için pilot uygulama yapılacak mı?

2008 yılında ilk defa uygulanacak olan SBS soruları daha önce herhangi bir sınavda uygulanmadığı için test edilerek bilimsel anlamada ön değerlendirmesi
yapılacaktır. Bunun için, Aralık ayında en az 150 okulda programların ilk dört aylık bölümlerini kapsayan pilot bir SBS uygulaması yapılarak soru tipleri
test edilecektir. 

63-  Sınav sorularının hazırlanmasında öğretmenlerin katkısı olacak mı?

Okullarda görevli olan öğretmenlerimiz de
http://www.meb.gov.tr
ve
http://oges.meb.gov.tr  
 internet adreslerinde yer alan e-posta adreslerimize hazırladıkları soruları gönderebilirler. Genel Müdürlüğümüze ulaşan sorular incelenerek değerlendirilecektir.
 

64-  Okulun genel başarı ortalaması sınav sonuçlarına yansıyacak mı?

Okulun genel başarı ortalaması SBS sonuçlarına yansımayacaktır. SBS o yılın müfredatına dayandırılarak yapılan öğrencinin seviyesini ölçen bir sınavdır.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir