2008 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (5,9,10 ve 11 inci Sınıflar) e-Kılavuzu ve Diğer Sınavlar

Başvuru Klavuzunu İndirmek için TIKLAYINIZ2008 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (5,9,10 ve 11 inci Sınıflar) e-Kılavuzu      

Sayın Veli;
Başvurunuzu, “e-Başvuru Kılavuzunu” dikkatlice okuyup, belirtilen esaslar doğrultusunda yapınız. Başvurunuzdaki eksikli veya hatalar çocuğunuzun sınava
girmesini dolayısıyla da geleceğini etkileyecektir. Ayrıca; bu eksiklik ve hatalardan dolayı, tüm sorumluluk sizde olduğu için hiçbir yasal hak talebinde
de bulunamayacaksınız.

 
Başvuru işlemleri internet erişimi olan her yerden yapılabilecektir. Çocuğunuz özürlü ise başvuru öncesi e- okul sisteminde durumunun belirtilmiş olmasını
kontrol ettiriniz.
Okul müdürlüğü tarafından elektronik onaylama yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Sınavla ilgili bilgilendirmeler,  duyurular ve başvuru işlemleri internet üzerinden yapılacağı için 
http://www.meb.gov.tr
ile
http://oges.meb.gov.tr
adreslerini sık sık takip ediniz.
Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin esaslar e- başvuru kılavuzunda yer aldığı için başvuru işleminizi yaptıktan sonra e- başvuru kılavuzu ve eklerini
kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar saklayınız.
Herhangi bir nedenle Bakanlığımıza danışma veya dilekçe verme gereği duyarsanız e- başvuru kılavuzunu yeniden dikkatlice inceleyiniz.
Bakanlığımıza vereceğiniz dilekçelerde adayın T.C. kimlik numarası, açık adresi ve veli imzası olmalıdır. Aksi durumda dilekçenizle ilgili hiçbir işlem
yapılmayacaktır.Sayın Yetkili;
Sınav başvuru işlemleri bankaya ücret yatırıldıktan sonra internet erişimi olan her yerden yapılabilecektir. Ancak; her durumda okuldan elektronik onaylamanın
yapılması zorunludur.
2008 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına (DPY-B) başvuracak adayların, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını, özellikle de kontenjan türüyle
ilgili belgeye sahip olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.
Kontenjanla ilgili belgesi olmayıp, başvuru şartları tutan adayların “diğer çocuk” kontenjanından başvurusunu yapınız.
Okulda kurulacak komisyon incelemesinden sonra başvuru şartlarını taşımayan veya koşulları taşıdığı halde bunu belgelendiremeyen adayların başvurularını
kabul etmeyiniz.
Başvuru şartlarını taşımadıkları halde sınava girerek kazanan adayların parasız yatılılık veya bursluluk kayıtları yapılmayacaktır.
Başvuruda istenen; ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname ve ekleri, öğretmen çocuğu, ailesinin oturduğu yerde okul olmayan çocuk ile 2828 sayılı
Kanun kapsamında çocuk olduğuna dair belgelerin bir örneğini okul müdürlüğünüzde saklayınız (gerek duyulduğu takdirde Bakanlık tarafından istenecektir).
Bu belgelerin asıllarını kayıt kabulde kullanılmak üzere öğrenci velisine veriniz.
Başvuran öğrencilerden özürlü olan varsa e-okul sistemine özür durumunu mutlaka işaretleyiniz.
Başvuruyla ilgili tüm işlemleri bitirdikten sonra kontrol ederek elektronik onaylama yapınız. Bir hata oluşması durumunda geriye dönük düzeltme yapılmayacağı
gibi hakkınızda idari soruşturma açılacağından bu konuda dikkatli davranmanız gerekmektedir.

Bu kılavuz, “Merkezi Sistem Sınav Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

KLAVUZ İÇİNDEKİLER
       
DİKKAT    

SAYIN VELİ    

SAYIN YETKİLİ    

İLETİŞİM BİLGİLERİ  

1. 

Genel Açıklamalar   

2. 

Başvuru Şartları   

3. 

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Kontenjanlarının Dağılımı  

4. 

Başvuru Ücreti ve Banka İşlemleri  

5. 

Başvuru İşlemleri    

5.1. Yurt Dışından Başvuru İşlemleri  

6. 

Başvurunun Geçersiz Sayıldığı Durumlar  

7. 

Özürlü Adaylar  

8. 

Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler  

9. 

Sınav Giriş Belgesi  

10. 

Sınav Uygulaması  

11. 

Sınav Değerlendirmesi  

12. 

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi  

13. 

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını Kazanan Öğrencilerin Kayıt-Kabulleri    

13.1.Kayıt-Kabullerinde İstenen Belgeler
    

13.2. Kayıt-Kabullerle İlgili Çeşitli Hükümler  

14. 

Kayıt Tarihleri  

15. 

Sınavın Geçersiz Sayıldığı Durumlar  

16. 

Sınav İtirazları     

EKLER    

EK–1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname      

EK–2 2008 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvuru Talep Formu 
DİKKAT

• Devlet parasız yatılılığı kazandığı halde bu okullara parasız yatılı kaydını yaptırmayan öğrencilerin ilgili yönetmelik gereğince bursluluğa geçirilmeleri
mümkün değildir.
• Bursluluğu kazanan öğrenciler, bu haklarını öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda kullanabilir.
• Özel okullara kayıt yaptıran ve öğrenimlerine bu okullarda devam eden öğrenciler bursluluktan ve parasız yatılılıktan faydalanamaz.
• Parasız yatılılık sınavını kazanan öğrenciler nakil şartlarını taşısalar bile en az bir ders yılı nakilleri yapılmaz. Öğrenciler, tercihlerini bu durumu
göz önüne alarak yapmaları gerekmektedir.
• Cinsiyetine, okul türüne alan ve dalına uygun pansiyonu olmayan okulları tercih edip kazananlar parasız yatılılık hakkından faydalanamaz. Bu durumdaki
öğrencilerin bursluluğa geçirilmeleri de mümkün değildir.
• Kaydını süresi içerisinde yaptırmayan aday bu haklarından vazgeçmiş sayılır.
• Tercihleri doğrultusunda bir okulu kazanan öğrenci bu hakkını başka okulda kullanamaz.
• Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar, Devlet parasız yatılılık ve burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice inceleyecektir. Başvuruları incelemeden
kabul eden okul müdürlükleri ve komisyon hakkında yasal işlem yapılır.
• Orta öğretim kurumlarının ara sınıflarında okuyan öğrenciler, halen öğrenim gördükleri okul türü ve alan/dal dışında başka bir okulu ve alan/dal, pansiyonu
tercih edemeyecektir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon:
Bursluluk Konuları İçin
Ortaöğretim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı
0(312) 418 99 16

e-Okul ve Elektronik Başvuru İçin
Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığı                      
0(312) 424 03 61/63/65  
0(312) 413 11 85

Genel Konular İçin
Halkla İlişkiler
0(312) 296 94 72  (9 hat)   

Sınav Uygulaması ve Sonuçlarla İlgili Bilgi İçin
Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı
0(312) 497 40 00(santral)
0(312) 497 40 07–08

Faks:      
Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı 
0(312) 499 42 04     
           
İnt Adr:    
http://www.meb.gov.tr
                  
http://oges.meb.gov.tr
                   
http://obydb.meb.gov.tr/

e-posta:    
oges@meb.gov.tr

DİKKAT: 2008 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına ilişkin olarak bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek
yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve Terbiye Kurulu Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî
Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.
1. GENEL AÇIKLAMALAR

2008- 2009 öğretim yılında; Devlet parasız yatılı veya burslu okumak isteyen adayların;
• 5, 9, 10 ve 11’inci sınıfların başvuruları 14–25 Ocak 2008 tarihleri arasında, sınavı ise 04 Mayıs 2008 Pazar günü saat 10.00’da,
• 6 ve 7’nci sınıfların (SBS ile birlikte) başvuruları 11–22 Şubat 2008 tarihleri arasında, sınavı ise 6’ncı sınıflar için 21 Haziran 2008 Cumartesi günü
saat 10.00’da, 7’nci sınıflar için 22 Haziran 2007 Pazar günü saat 10.00’da,
• 8’inci sınıfların (OKS ile birlikte) başvuruları, 10–28 Mart 2008 tarihleri arasında sınavı ise 08 Haziran 2008 Pazar günü saat 10.00’da,  
2008 DPY-B sınavı yurt dışındaki sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da merkezi sistemle, aynı anda yapılacaktır.

İlköğretim okullarının 5’inci sınıfları ile ortaöğretim okullarının 9, 10 ve 11’inci sınıflarında okuyan öğrencilerin Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk
Sınavı (DPY-B) tüm il merkezleri ile yurt dışında Lefkoşa, Trablusgarp, Riyad, Medine, Aşgabat, Bakü ve Cidde’de gerçekleştirilecektir. Başvuru sayısının
beklenenden fazla olması durumunda gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde de sınav yapılabilecektir.

2008 DPY-B sınav başvurusunun e-Kılavuza uygun, doğru ve zamanında yapılmasından ADAYIN VELİSİ ve OKUL MÜDÜRLÜĞÜ sorumlu olacaktır. Veli, yaptığı başvuru
ile e- kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.

2008–2009 öğretim yılından itibaren Devlet parasız yatılı ve burslu okumak isteyen, başvuru şartlarını taşıyan, maddi imkânları sınırlı öğrencilerin sınava
katılmalarını sağlamak için okul müdürlükleri öğrencilere rehberlik edecektir.

Okul müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında en az 2 (iki) kişiden kurulacak komisyon tarafından, adayın başvuru için getirdiği beyan ve belgeler
okulda incelenecektir. İnceleme yapmayan okul müdürlükleri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Açık Öğretim Lisesi, Açık İlköğretim Okulu ile Mesleki Açıköğretim Lisesi öğrencileri; yaygın eğitim sistemine dâhil olduğundan bu okullarda kayıtlı öğrenciler
Devlet parasız yatılılık ve bursluluktan faydalanamaz. Ancak; bu öğrenciler örgün eğitim sistemine geçmeleri ve sınavı kazanmaları durumunda Devlet parasız
yatılılık ve bursluluk haklarından yararlanabilecektir. Bu durumdaki aday, örgün eğitimde kayıtlı olduğu okuldan başvuru işlemlerini yapacaktır.

Teknik lise, endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, çok programlı lise ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin 10 ve 11’inci
sınıflarında okuyan öğrenciler; girmek istedikleri yatılı okulda meslek alanı/dalı ve cinsiyetlerine uygun pansiyon varsa, Devlet parasız yatılılık tercihi
yapabilecektir. 9’uncu sınıflarda okuyan öğrenciler cinsiyetlerine uygun olmak kaydıyla ilan edilen okulları tercih edebileceklerdir. Sınavı kazanmaları
halinde bu okullarda bulunan uygun bir meslek alan/dalına kayıt yaptırabileceklerdir.Meslek alanı/dalı bulunmadığı hâlde yanlış okul tercihi yapan öğrencilerden
sınavı kazananların, parasız yatılı olarak kayıtlarının yapılması, meslek alanı/dalının değiştirilmesi ya da yatılılık haklarının bursluluğa çevrilmesi
mümkün değildir.

2008 OKS ile öğrenci alan resmî ortaöğretim okullarını kazanarak kayıtlarını yaptıran ve Devlet parasız yatılı okumak isteyen adaylardan; Devlet Parasız
Yatılılık ve Bursluluk Sınavları başvuru ve yararlanma şartları ile kayıt-kabul şartlarını taşıyan öğrencilere, cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunması
hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde ilgili mevzuat hükümleri gereğince aldıkları puana göre yapılacak sıralama ile parasız yatılı öğrenim hakkı
sağlanacaktır. Kazandığı okulun cinsiyetine uygun pansiyonu bulunmaması hâlinde; Bakanlığın ilgili dairelerinden onay alınması ve öğrencinin kendi okuluna
devam etmesi şartıyla, varsa cinsiyetine uygun diğer pansiyonların yatılılık kontenjanı çerçevesinde yerleştirilmeleri sağlanabilecektir. Bu öğrencilerin
ayrıca, Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanmış olmaları şartı aranmayacaktır.

119 Yorum
 1. 10 Temmuz 2009
 2. 12 Temmuz 2009
 3. 12 Temmuz 2009
 4. 15 Temmuz 2009
 5. 21 Temmuz 2009
 6. 21 Temmuz 2009
 7. 30 Temmuz 2009
 8. 31 Temmuz 2009
 9. 31 Temmuz 2009
 10. 31 Temmuz 2009
 11. 31 Temmuz 2009
 12. 31 Temmuz 2009
 13. 31 Temmuz 2009
 14. 31 Temmuz 2009
 15. 31 Temmuz 2009
 16. 01 Ağustos 2009
 17. 12 Ağustos 2009
 18. 12 Ağustos 2009
 19. 20 Eylül 2011

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir