MOBBİNG (Yıldırma)

Ayrımcılık ve Yıldırma

Üzerinde en çok tartışılan konulardan biri de yıldırma ve ayrımcılık kavramlarının birbiriyle örtüşüp örtüşmediğidir. Ayrım yapmak sözlük anlamı ile bir kimseyi herhangi bir niteliği sebebiyle mağdur etmektir. Kişinin bir gruba mensup olması ya da bir niteliği sebebiyle diğerlerine nazaran farklı muamele görmesi ve mağdur edilmesidir (Türk Dil Kurumu Sözlüğü).
Yıldırma ve ayrımcılık kavramları saldırıcı, hoş karşılanmayan ve kişinin istihdamı üzerinde zarar verici etkiye sahip olan davranışları içermesi bakımından benzerlik göstermektedir. Ancak yıldırma tekrar edici davranış olmaya eğilimli iken, ayrımcılık tek bir olayla gerçekleşmektedir.
Ayrımcılık hedef kişinin ırk, renk, cinsiyet, gibi görünüşüne ilişkin durumlara odaklanırken, yıldırmanın nedenleri daha geniş bir alana yayılmaktadır. Yıldırma bütün dünya da yasaya aykırı kabul edilmemişken, ayrımcılık evrensel bir statüde olup 1993 İnsan Hakları Yasası’na ve 2000 İstidam İlişkileri Yasası’na aykırıdır. Buna göre yıldırma ve ayrımcılığın birbirinden farklı kavramlar olduğu kabul edilebilir ancak birbirinden kesin çizgilerle ayrılması talep edilemez.
Leymann’ın geliştirdiği “Mobbing Tipolojisi”nde, “İtibarınıza Saldırılar” başlığı altında gruplanan yıldırma davranışları arasında “kişinin dini, siyasi görüşü ve milliyeti ile alay etme” durumları yer almaktadır.
Yıldırma kapsamı içinde değerlendirilen ayrımcığın da tam anlamıyla yıldırma niteliği taşıyabilmesi için eylemin uzun sürelilik ve sıklık kriterlerini taşıması gerekmektedir.

Şiddet ve Yıldırma
Kendini çok farklı biçimlerde gösterebilen şiddet olgusu, günümüzde gerek bireysel ve gerekse toplumsal boyutta sık karşılaştığımız bir olgudur. Baskı, eziyet, korkutma, sindirme, öldürme, cezalandırma, başkaldırı, her toplumda derece derece fakat sürekli  rastlanan şiddet türleridir.
Şiddet olgusu, bir algı sorunu olması nedeniyle, farklı biçimlerde ele alınabilir. Buna göre; bireyin psikolojik sağlık durumunu olumsuz yönde etkileyen, onu üzen, bireyin kendisini baskı ve tehdit altında hissetmesine neden olan her tür tutum ve davranış psikolojik anlamda şiddettir. Bir diğer şiddet türü de “ahlaki şiddet”tir. Bireyin ahlaki değerlerine karşı yöneltilmiş ve kişinin ahlaki yaşam tarzını tehdit eden her tür tutum ve davranış “ahlaki şiddet” olarak değerlendirilir.
Şiddetin diğer bir türü de “yasal şiddet”tir. Bireyin haklarına ulaşmasını yasa yoluyla engellemek veya yasayı evrensel hukuk kurallarına aykırı olarak bireyin aleyhine yorumlamak bir “yasal şiddet” biçimidir.
Diğer bir şiddet biçimi de ekonomik şiddettir. Ekonomik şiddet yasal şiddetle birlikte ortaya çıkar. Ekonomik faaliyetlerin yasa yoluyla engellenmesi ve kişinin başkalarına sağlanan ekonomik destekten mahrum bırakılması “ekonomik şiddet” olarak nitelendirilebilir.

Kaynak:www.donusumkonagı.net

MOBBING SÜRECİ

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir