MOBBİNG (Yıldırma)

KAYNAKLAR:

ARPA, Yasemin; “İşyerinde Duygusal Taciz Hukuken Tanındı” http://www.isguc.org/?avc=arc_view.php&ex=451&pg=h,

ARPACIOĞLU, Gülcan; “İşyerindeki Stresin Gizli Kaynağı: Zorbalık ve Duygusal Taciz’’, http://www.insankaynaklari.com/makaleler ,

ARPACIOĞLU, Gülcan; “Türkiye’de Zorbalık Çalışma Biçimi…” http://www.ntvmsnbc.com/news/313446.asp,

ARPACIOĞLU, Gülcan; “Mobbing-İşyerinde Zorbalık 1’’,
http://www.energyturkey.org/

BAHÇE, Çisem; “ Mobbing Oluşumunda Örgüt Kültürünün Rolü: Bir Örnek Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üni. Ankara,2007.

BAŞARAN, Ezgi; “Hiçbir Şey Değişmedi”, Hürriyet Gazetesi, http://www.sosyalhaklar.org/index.php?option=com_content&task=vie w&id=348&Itemid=2.

BAYKAL, Adnan Nur; Yutucu Rekabet Yasai Devrindeki Mobbing’den Günümüze, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2005.

BİNGÖL Dursun; İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 5.Baskı, İstanbul, 2003.

CAN, Vehbi; Okul Kültürü ve Yönetim, Ankara, 1997.

ÇAVDAR, Nilgün Balcı; “Ofis Savaşları”, Business Week Türkiye Dergisi, Eylül, 2006, s. 54.

ÇIRPAN Hüseyin, KOYUNCU, Mustafa; “İşletme Kültürünün Alt Kademe Yöneticiler Üzerindeki Etkisi: Bir Örnek Olay Çalışması”, Ocak 1998, 223230,
www.eflatun.com.tr/

ÇOBANOĞLU, Şaban; Mobbing İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri, Timaş Yayınları, İstanbul, 2005.

ÇOBANOĞLU, Şaban; “Mobbing nedir? Tanımı ve Önemi” (Erişim) http://www.mobbingturkiye.com/page.php?id=1.

DAVENPORT, Noa, SCWARTZ, Ruth Distler ve ELLIOTT, Gail Pursell; Mobbing İşyerinde Duygusal Taciz, çev. Osman Cem ÖNERTOY, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2003.

EIRNARSEN, Stale; “The nature and causes of bullying at work”, Emerald Group Publishing Limited International Journel of Manpower, Vol.20 No.1/2, 1999, pp.16-27. MCB University Press, 0143-7720.

ERGENEKON, Sevda; “İşyerinde Duygusal Taciz (Mobbing)” http://www.beykent.edu.tr/yeni_beykent/dosyalar/Sevda_ERGENEKO N_makalesi.doc.

EVCİMEN,T. Tunç;“Çatışma Yönetimi”, http://www.evcimen.com/wht004.htm .

EGE, Harald. “Just What is Mobbing?”, (Erişim) http://www.mobbing-prima.it/princ_en.htm 15.04.2007.

Erkoç, Zafer; İnsan Kaynakları Yönetimi&Kalite Yönetim Sistemleri Terimler Sözlüğü, ALFA Yayınları, 2006, s.352.

FİELD, Tim; “What is Workplace Mobbing?” http://members.shaw.ca/mobbing/mobbingCA/introduction.htm.

HORNSTEİN, Harvey “Brutal Bosses and Their Prey” http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/157322586X/thega dgetbo0c-20.

GOLEMAN, Daniel; Duygusal Zeka, İstanbul, Varlık, 1996, s. 25.

HASANOĞLU, Mürteza; “Türk Kamu Yönetiminde Örgüt Kültürü ve Önemi”, Sayıştay Dergisi, sayı 52, s.43-59.

HÜNDÜR, Bilgen; “Mobbinge Karşı Kurumsal Önlemler”, (Erişim) http://www.ikademi.com/showthread.php?t=1071 .

KOÇAK, Rıza; “İş Yaşamının Modern Saldırıları ve Hukuksal Korunma” (Erişim) http://www.energyturkey.org/content/view/109/2/.

KÖSE, Sevinç, TETİK Semra ve ERCAN Cuma; “Örgüt Kültürünü Oluşturan Faktörler”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi, Cilt:7 Sayı:1, 2001.

LAÇİNER, Vedat; “Mobbing(İşyerinde Psikolojik Taciz)”, (Erişim) http://www.turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=98.

LEWİS, Duncan; “Workplace Bullying-Interim Findings Of A Study In Further And Higher Education in Wales”, Emerald Group Publishing Limited International, Journel of Manpower, Vol.20 No.1/2, 1999, pp.106-118. MCB University Press, 0143-7720.

LEYMANN, Heinz “Introduction To The Concept Of Mobbing”, http://www.leymann.se/English/11110E.HTM.

LEYMANN, Heinz; “Mobbing- its Course Over Time’’ The Mobbing Encyclopedia, (Erişim) http://www.leymann.se/English/1220E.HTM.

LEYMANN, Heinz; ‘‘What is PTSD?’’ The Mobbing Encyclopedia, (Erişim) http://www.leymann.se/English/15100E.HTM.

LEYMANN, Heinz; “Mobbing and Psychological Terror at Workplaces”. Violence and Victims, 1990.

LEYMANN, Heinz; “The Content And Development Of Mobbing At Work” Emerald Group Publishing Limited European Journel Of Work And Organizational Psychology,1996.

MİSER, Behzat, “İşyerinde ağzından çıkanı kulağın duysun”, Radikal Gazetesi, http://www.haberturk.com/haber.asp?id=10374&cat=110&dt=2006/12/ 26.

RAYNER, Charlotte, SHEEHAN, Michael, BARKER, Michelle; “Theorical approaches to the study of bullying at work”, Emerald Group Publishing Limited, International Journel of Manpower, Vol.20 No.1/2, 1999, pp.11-15. MCB University Press, 0143-7720.

RESCH, Martin, SCHUBİNSKİ, M; ”Mobbing-Prevention And Management In Organizations”, Emerald Group Publishing Limited, European Journel Of Work And Organizational Psychology,1996.

SABUNCUOĞLU, Zeyyat, TÜZ, Melek; Örgütsel Psikoloji, Ezgi Kitapevi, Bursa, 2001.

SHEEHAN Michael; “Workplace bullying: responding with some emotionel intelligence” Emerald Group Publishing Limited, International Journel of Manpower, Vol.20 No.1/2, 1999, pp.57-69. MCB University Press, 0143-7720.

SOLMUŞ, Tarık; “İş Yaşamında Travmalar: Cinsel Taciz ve Duygusal Zorbalık/Taciz (Mobbing)”, “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:7 Sayı:2, Haziran 2005, ISNN:1303-2860.

SUSAR, Filiz; “Organizasyon Kültürünü Oluşturmada-Şekillendirmede İnsan
Kaynakları Yönetiminin Rolü”, http://www.ikademi.com/showthread.php?t=756.

TAHİNCİOĞLU, Gökçer; Türkiye, Mobbing (Psikolojik Taciz) ile tanışıyor ,27 Aralık 2008 Milliyet Gazetesi.

TARHAN, Nevzat: Psikolojik Savaş –Gri Propaganda. Timaş Yayınlar. İstanbul, 2003.

THOMAS, Mary; “Bullying Among Support Staff In A Higher Education Institution”, Emerald Group Publishing Limited, Healt Education Vol.105 No.4,2005.

TINAZ, Pınar; İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Beta Yayınları, İstanbul, 2006.

TORRE, R., SCHUEPPACH, K; “Mobbing: Verstehen- Überwinden-Vermeiden. Ein Leitfaden für Führungskraefte und Personalverantwortliche”, 1996.

TUTAR, Hasan; “İşyerinde Psikolojik Şiddetle (Mobbing) Başa Çıkma Yolları’’
http://www.canaktan.org/yonetim/psikolojik-siddet/basa-cikma.htm ,

TUTAR, Hasan; (Erişim) http://www.canaktan.org/yonetim/psikolojik-siddet/turler.htm#_ftn1 ,15.04.2006.

TUTAR, Hasan; “İşyerinde Psikolojik Şiddet (Mobbıng) Kaynakları”,
http://www.canaktan.org/yonetim/psikolojik-siddet/kaynaklari.htm.

TUTAR, Hasan; “Kişilik-Psikolojik Şiddet (Mobbing) İlişkisi,
http://www.canaktan.org/yonetim/psikolojik-siddet/kisilik.htm.
TUTAR, Hasan; İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Barış Yayınları, 2004.
WESTHUES, Kenneth; “Eliminating Professors: A Guide to Dismissal
Process” http://edrev.asu.edu/reviews/rev113.htm.,
VANDEKERCKHOVE, Wim, COMMERS, M.S.R.; “Downward Workplace Mobbing: A Sing Of The Times?” Emerald Group Publishing Limited, Journel of Business Ethics, 45: 41-50, 2003.
VAROL, Muharrem; “Örgüt Kültürü ve Verimlilik”, Verimlilik Dergisi, MPM Yayını, 1989.
YALÇINER KELECİOĞLU, Özler; “İş yerinde Duygusal Taciz”, http://www.kariyercafe.com/news_info.php?pid=42&catid=25,
YÜCETÜRK, E.Elif; “Bilgi Çağında Örgütlerin Görünmeyen Yüzü: Mobbing”, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=224,
YÜCETÜRK, E.Elif; “Örgütlerde Durdurulamayan Yıldırma Uygulamaları: Düş mü? Gerçek mi?’’
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=226.
YÜKSEL, Öznur; İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2003.
ZAPF, Dieter; “Organisational, Work Group Related And Personel Causes Of Mobbing/ Bullying At Work”, Emerald Group Publishing, Limited International Journel of Manpower, Vol.20 No.1/2, 1999, pp.70-85. MCB University Press, 0143-7720.
ZAPF, Dieter, GROSS, C;”Conflict escalation and coping with workplace bullying: a replication and extension”, Emerald Group Publishing, European Journel Of Work And Organizational Psychology,2001.

Tez kaynaklar:
1- AKDEMİR MANSUR, Fatma, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı, İşletmelerde Uygulanan Mobbingin (Psikolojik Şiddet) Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara-2008

2-AKTOP, N. Güneş, Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Duygusal Tacize İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kasım 2006

3- ŞAHİN, Neslihan, Duygusal Taciz (Mobbıng) Ve Organizasyonel Sonuçlar Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Davranış Bilimleri Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006

4- Abbas ERTÜRK, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yöneticiliği Ve Deneticiliği Bilim Dalı Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Okul Ortamında Maruz Kaldıkları Yıldırma Eylemleri (Ankara İIi İlköğretim Okulları Örneği) Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2005.

5- S. Tayfun KILIÇ Mobbıng (İşyerınde Psıkolojik Şiddet) Sanayi Sektöründe Yaşanan Mobbıng Uygulamaları, Kişisel Etkileri, Örgütsel Ve Toplumsal Maliyetleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İşletme Anabilim Dalı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül 2006

6- AKSOY, Dr. Fikret, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Şiddet’in (Mobbing) Sağlık Çalışanlarına Etkisi Doktora Tezi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Anabilim Dalı, İstanbul- 2008

7- Bahar ÇAKIR, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı İş Yerindeki Yıldırma Eylemlerinin (MOBBING) İşten Ayrılmalara Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006.

8- YAVUZ, Hüseyin, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Çalışanlarda Mobbing (Psikolojik Şiddet) Algısını Etkileyen Faktörler: SDÜ Tıp Fakültesi Üzerine Bir Araştırma Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta – 2007

9- DEMİR KAYMAZ, Gülsemin, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşyerinde Yıldırma (MOBBİNG) Eğilimleri: “Bir Örnek Olay” Yüksek Lisans Tezi Enstitü Anabilim Dalı: İşletme Enstitü Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon, Haziran – 2007

10- URASOĞLU BULUT, Hilal, Ortaöğretim Öğretmenlerinde Psikolojik Şiddet Düzeyi (Mobbing), Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Hazırlayan, 2007-Niğde

11- IŞIK, Emre, İşletmelerde Mobbing Uygulamaları İle İş Stresi İlişkisine Yönelik Bir Araştırma, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, S.B.E İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, , İstanbul, 2007.

12- BAHÇE, Çisem, Mobbing Oluşumunda Örgüt Kültürünün Rolü: Bir Örnek Uygulama, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara – 2007
13- GÜCENMEZ, Sinem, Yönetim Ve Organizasyon Programı, Psikolojik Şiddet Ve Psikolojik Şiddetle Mücadele Aracı Olarak Çalışan İlişkileri Yönetimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İzmir, 2007

14- ARSLAN, Funda, İşletmelerde Duygusal Zorbalık Ve Ankara’da Bankacılık Sektöründe Duygusal Zorbalığın Varlığına İlişkin Bir Uygulama, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde- 2007

15- ERTÜRK, Abbas, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Okul Ortamında Maruz Kaldıkları Yıldırma Eylemleri (Ankara İli İlköğretim Okulları Örneği) Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2005

Web Kaynakları:
http://www.mobbing-usa.com/B_Contents.html
http://www.avukatportal.com/default.aspx?tabid=173&newmid=819&NewsID =403, http://www.canaktan.org/yonetim/psikolojik-siddet/kaynaklari.htm,
http://www.donusumkonagi.net.
http://hastarehberi.com/psikiyatri,
http://www.ikademi.com/showthread.php?t=1071
http://www.insankavnaklari.com/cn/ContentBodv.asp?BodvlD=3489, http://www.mobbingturkiye.net/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=42 http://www.mobbinqturkive.net/index.php?option=com content&task=view&id =44&ltemid=40, http://www.psikivatrist.net,
http://members.shaw.ca/mobbing/mobbingCA/index.htm
Kapak Resim kaynak :http://www.pi-ag.com/content/piag/piag000387/mobbing.jpg
* Mehmet TUNÇER, Sosyolog- Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir