2011 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI
(PYBS)

ÖĞRENCİ VELİSİ VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE

1. Bu kılavuz İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

2. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Yatılı İlköğretim Bölge Okullarından (YİBO) mezun olan parasız yatılı öğrencilerin, sınavsız olarak ortaöğretim kurumları pansiyonlarına yerleştirilmesine ilişkin olarak bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve Terbiye Kurulu Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

3. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanan öğrenciler nakil şartlarını taşısalar bile en az bir ders yılı nakilleri yapılamaz. Öğrenciler, tercihlerini bu durumu göz önüne alarak yapmaları gerekmektedir.

4. Cinsiyetine, okul türüne ve dalına uygun pansiyonu olmayan okulları tercih edip kazananlar parasız yatılılık hakkından faydalanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin bursluluğa geçirilmeleri de mümkün değildir.

5. Tercihleri doğrultusunda bir okulu kazanan öğrenci bu hakkını başka okulda kullanamaz.

6. Orta öğretim kurumlarının ara sınıflarında okuyan öğrenciler, halen öğrenim gördükleri okul türü ve alan/ dal dışında başka bir okulu ve alan/ dal, pansiyonu tercih edemeyecektir.

7. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.

8. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Yatılı İlköğretim Bölge Okullarından, sınavsız parasız yatılılığa belirtilen tarihlerde başvuru ve tercih yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirme ve elektronik onaylamadan ise okul müdürlüğü sorumludur. Bu konularla ilgili oluşabilecek her hangi bir hata durumunda Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.

1. GENEL AÇIKLAMALAR
Bu kılavuzda; 2011 yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) ve Yatılı İlköğretim Bölge Okullarından (YİBO) mezun olan öğrencilerin yerleştirilmesiyle ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı; 5, 6, 9, 10 ve 11. sınıfların; 30 Nisan 2011,
7. sınıfların 05 Haziran 2011,
8. sınıfların 04 Haziran 2011 tarihlerinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da, merkezi sistem sınavı olarak MEB – Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.
PYBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise Lefkoşa, Trablus, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır.
5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların sınav başvurusu; 14-25 Mart 2011 tarihleri arasında yapılacaktır.
7 ve 8. sınıf öğrencileri PYBS’na da girmek istemeleri halinde, SBS başvuruları sırasında PYBS için de başvuru da bulunacaklardır. Bu öğrencilerin PYBS puanları SBS puan bilgilerine göre hesaplanacaktır. (7 ve 8. sınıf öğrencileri için ayrıca bir sınav yapılmayacak olup SBS puan bilgilerine göre değerlendirilecektir. PYBS’na başvuru tarihleri arasında müracaat yapmaları hâlinde puanları hesaplanacaktır.)
Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesi, Açık İlköğretim Okulu ile Mesleki Açıköğretim Lisesi öğrencileri; parasız yatılılık ve bursluluktan yararlanamazlar.
Tutuklu ve hükümlü öğrenciler parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvuramazlar.
Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

2. BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olmak.
b. Parasız yatılı olarak öğrenim göreceği kurumda öğrenci olmak veya mevzuatta belirlenen kayıt şartlarını taşımak.
c. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç olmak üzere bulundukları sınıfta bir yıllık olmak.
d. Ortaöğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almamış olmak.
Parasız yatılılığı tercih etmek için hâlen;
□ İlköğretim okullarının 8.,
□ Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim görüyor olmak.
□ Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının 10 ve 11. sınıflarında okuyan öğrenciler için tercih edeceği pansiyonlu okullarda öğrenim gördüğü meslek alanı/dalı bulunmak.
e. Bursluluğu tercih etmek için hâlen;
□ İlköğretim okullarının 5, 6, 7 ve 8.,
□Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim görüyor olmak.
f. YİBO kontenjanından sınavsız parasız yatılı olarak yerleşmek için halen;
Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının 8. sınıfında parasız yatılı öğrenci olarak öğrenim görüyor olmak.
g. Maddi imkânlardan yoksun bulunmak,
Bunun için ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2011 Malî Yılı için tespit edilen 4.950 TL (dörtbindokuzyüzelli TL)’ yi geçmemesi gerekir. Geliri bu rakamı geçenler hangi kontenjan grubunda olursa olsunlar (2828 ve 5395 sayılı kanun kapsamında yer alanlar hariç) PYBS başvuruları kabul edilmeyecektir. Bunun tespitinde ailenin 2010 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Maddi imkânlardan yoksun olduğunu belirten (EK-1) öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyannamede öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin; velinin eşi çalışıyorsa eşiyle beraber ailenin bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2010 yılına ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belge, aile nüfus kayıt örneği, velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararının tasdikli örneği de eklenmek suretiyle belgelendirilmesi gerekir.
h. Öğretmen çocuğu kontenjanından faydalanarak sınava giren öğrencilerden;
1. Anne veya babası Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda öğretmen olarak görev yapan, ölen veya emekli olanlardan,
2. Okul yok kontenjanından ailenin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmayanlardan,
İlgili makamdan (il/ilçe millî eğitim müdürlüğü) alınacak bu durumlarını gösteren belge ile EK-1’deki ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname istenir.
3. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren ve yerleştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden durumlarını gösterir belge istenir. (Bu öğrencilerden EK-1’deki ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname istenmez)
Bu beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında en az 2 (iki) öğretmenden oluşan komisyonca, maddi
durumları 2011 yılı için tespit edilen limiti geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra “diğer çocuk” kontenjanından yararlandırılması sağlanacaktır.
Öğrenciler ilgili belgeleri ibraz etmedikleri takdirde sınavı kazansalar bile parasız yatılı veya burslu okuma haklarından yararlanamazlar.
Parasız yatılılık ve bursluluk ile ilgili mevzuat ve belgelere http://obydb.meb.gov.tr adresinden erişilebilecektir.

3. BAŞVURU İŞLEMLERİ
3.1. Yurtiçinde e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullardan Yapılacak Başvuru İşlemleri
a. Başvuruyla ilgili tüm iş ve işlemler http^vvww.meb.gov.tr, http^/oges.meb.gov.tr ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır.
b. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına başvurular 14-25 Mart 2011 tarihleri arasında yapılacaktır.
c. Öğrenci, başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu ve okul tercihlerini yapacaktır.
d. Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi okul müdürlüğüne [öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname (Ek-1) ve ekleri ile kontenjandan başvurabilecek öğrenciler için;
öğretmen çocuğu, 2828 ile 5395 sayılı Kanunlar kapsamına giren çocuk ile ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmayan çocuk olduklarına dair] belgeleri ile birlikte Ek-2 formunu doldurarak başvurusunu yaptıracaktır.
e. Öğretmen çocuğu kontenjanından (657 Sayılı kanuna tabi sözleşmeli öğretmenler dahil) yararlanmak isteyen öğrenciler için; “Anne veya babasının Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda öğretmen olarak görev yaptığı, ölü veya emekli olup olmadığı” başvuru sistemi tarafından kontrol edilecektir. Durumu uygun olmayanlar için bu bölüm kapalı olarak gelecektir.
f. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, özür durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecektir.
g. Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının (YİBO) 8. sınıfında parasız yatılı olarak öğrenim gören ve YİBO kontenjanından yararlanarak ortaöğrenimlerine sınavsız parasız yatılı olarak devam etmek isteyen öğrencilerin başvuruları okul müdürlüğü tarafından 14-25 Mart 2011 tarihleri arasında PYBS başvurusuyla birlikte yapılacaktır. Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra okul müdürlüğü e-okul sisteminden her öğrenci için ayrı ayrı onaylama yapacaktır. Onaylanan başvurunun 2 (iki) adet çıktısı alınarak veliye inceletilecek ve imzalatılacaktır. Daha sonra her iki nüsha da mühürlenerek 1 (bir) tanesi veliye teslim edilerek, diğeri okul müdürlüğünde muhafaza edilecektir.
h. Başvuru onaylandıktan sonra e-okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenecektir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
3.2. Yurtdışından e-Okul Sistemine Kayıtlı Olan Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri
Tablo-1’de yer alan okullar e-okul sistemine kayıtlı olduğu için T.C. vatandaşı olan öğrenciler T.C. kimlik numarasıyla, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise geçici numarayla başvuru yapacaklardır.
Tablo – 1
Yurtdışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullar
Ülke Adı Okul Adı
AZERBAYCAN Bakü Türk İlköğretim Okulu
KIRGIZİSTAN Bişkek Türk İlköğretim Okulu
ÖZBEKİSTAN Taşkent Türk İlköğretim Okulu
TÜRKMENİSTAN Aşkabat Türk İlköğretim Okulu
□ Medine Uluslararası Türk Okulu
SUUDİ ARABİSTAN □ Cidde Uluslararası Türk Okulu
□ Riyad Uluslararası Türk Okulu □ Tebük Uluslararası Türk Okulu
LİBYA □ Libya Türk İlköğretim Okulu (Trablus)
KUVEYT □ Kuveyt Türk Okulu
□ Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ □ Anafartalar Lisesi □ Çanakkale Ortaokulu □ Şehit Turgut Ortaokulu □ Bekirpaşa Lisesi
3.3. Yurtdışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri
Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan okullardan başvuru yapmak isteyen öğrenciler; http://www.meb.gov.tr ile http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan EK-1 ve EK-2 formlarını eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurup, bir (1) adet vesikalık fotoğrafla birlikte başvuru süresi içinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı-06500 Teknikokullar ANKARA-TÜRKİYE adresine APS veya dengi posta yoluyla gönderecektir.
*Faks veya e -posta yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.

4. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
a. E-okul sistemindeki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,
b. Elektronik ortamda okul müdürlüğü PYBS ve YİBO’dan mezun olabilecek öğrencilerin başvurusunu onaylamamışsa,
c. Ailenin maddi durumunu gösterir beyanname ile kontenjan bilgi ve belgeleri [öğretmen çocuğu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu veya 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamına giren çocuk ile ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmayan çocuk kontenjanlarından yararlanacak olan öğrenci velileri, çocuklarının bu durumlarını gösterir belgeleri] okul müdürlüğüne teslim etmeyen öğrencinin başvurusu geçersiz sayılır.

5. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER
a. Okulunda kayıtlı öğrencilerin e-okul sisteminden bilgilerinin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek.
b. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına başvurmak isteyen öğrenciler ile YİBO kontenjanından sınavsız parasız yatılılığa başvuruda bulunacak öğrenci/velilere başvuru ve tercih işlemleriyle ilgili rehberlik etmek, başvuru şartlarını taşıdığı halde başvuru yapmayanları uyarmak, başvuruda istenen belgeleri ve başvuru takvimini okul panosunda duyurmak.
c. “PYBS e-Başvuru Kılavuzu”nun, isteyen öğrencilere http^www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden çıktısını alarak dağıtmak.
d. Okulunda sınav hizmeti alması gereken özürlü öğrenci varsa, öğrenciyi okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yönlendirerek özür bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülüne işlenmesini takip etmek.
e. Görme, İşitme, Zihinsel ve Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulları ile Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında (YİBO) öğrenim gören özürlü öğrenciye ait özür belgesini başvuru tarihleri arasında RAM’a topluca göndermek.
f. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına başvuracak öğrencilerin, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını, özellikle de kontenjan türüyle ilgili belgeye sahip olup olmadıklarını okulda kurulan komisyon tarafından kontrol edilmesini sağlamak.
g. Öğrencinin başvurusunu elektronik ortamda onaylamak ve başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 1 (bir) tanesini teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza etmek.
h. Onay bekleyen başvuruları incelemek ve onay/ret işlemlerini yapmak.
i. Okulun internet bağlantısının olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrenci başvurularını onaylamak.
j. Sınav giriş belgesini internet üzerinden alarak onaylayıp öğrenciye teslim etmek. Sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini çıkarıp onaylayarak vermek.
k. Öğrenci ve velileri bilgilendirerek bursluluk sınavını kazanan ve kabul edilen öğrencilerin bursluluğa kayıt işlemlerini “e-burs modülü” üzerinden yapmak. (Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgelerini çıkarmak ve kayıt süreci içinde kayıt yaptırmaları gerektiği konusunda bilgilendirmek)
l. Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvuru veya kayıt ve kabul süresinde ihtiyaç duyulduğunda ailenin maddi durumunu gösteren beyanname ve eklerindeki bilgilerin doğruluğunu ilgili yerlerden araştırmak. Bu araştırma sonucunda velinin yanlış beyanda bulunduğunun tespiti halinde öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapılmak üzere durumu ilgili makamlara bildirmek. Öğrencinin başvurusu ile parasız yatılılık ve bursluluk hakkını iptal etmek.

6. İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER
a. e-okul sistemi MEM İşlemleri bölümünde yer alan raporlardan okul müdürlüklerince yapılan başvuruları izlemek.
b. Başvuruların, süresi içinde okullarda yapılması ve onaylanmasıyla ilgili tedbirleri almak.
c. Başvuruları onaylama işlemlerini, süresi içinde yapmayan okul müdürlerini uyarmak.
d. Onay bekleyen başvuruları incelemek ve onay/ret işlemlerini yapmak.
e. Sınava girecek özürlü öğrencilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde(RAM) sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarının MEBBİS-RAM Modülünde öncelikli işlem görmesini sağlamak.
f. Sınav günü bu kılavuzun 7. maddesinde açıklanan özürlü öğrenciler için gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek sorunları yerinde ve kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek.

7. ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, sınavlarda özür durumlarına uygun hizmet alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; okul müdürlüğünün bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne müracaat etmeleri zorunludur. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin adreslerine ilişkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.
Okul Müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili olarak RAM’a yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludurlar.
Sınavlarda öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; “özürlü sağlık kurulu raporu”, “özürlü kimlik kartı” veya “özürlü bilgisinin işlendiği nüfus cüzdan”ından biriyle; süreğen hastalığı olan öğrenciler için ise sağlık raporunun aslı veya onaylanmış örneğiyle RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir.
Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak; görme, işitme ve ortopedik engelliler ilköğretim okulları ile yatılı ilköğretim bölge okulu (YİBO) müdürlüklerince resmi yazıyla özürlü sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM’a gönderilmesi hâlinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından MEBBİS-RAM Modülüne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere, bu hizmet verilemeyecektir.
Öğrencilerin özür durumlarını beyan ettiği belgenin bir örneği, Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından muhafaza edilecek, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecektir.
Özürlü öğrencilerin durumuyla ilgili olarak Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinden en geç 25 Mart 2011 tarihine kadar işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.
Özürlü öğrenciler, özürleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.
7.1. Görme Özürlü Öğrenciler
7.1.1 Az Gören Öğrenciler
Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir.
Az gören öğrenciler tek kişilik salonda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleneme yapılacaktır.
a) Okuyucu ve kodlayıcı
b) 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı
c) Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı
Az gören öğrencilerde soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.
7.1.2 Görmeyen Öğrenciler
Görmeyen öğrenciler tek kişilik salonlarda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir.
Ayrıca şekilli sorulardan muaf olacak ve değerlendirme işlemi buna göre yapılacaktır.
7.2. İşitme Özürlü Öğrenciler
İşitme özrü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir.
7.3. Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.
Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaktır.
7.4. Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler
Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.
7.5. Bedensel Özürlü Öğrenciler
Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde özrü olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı veya 30 dakika ek süre verilmesi yönündeki sınav hizmetinden yalnız bir tanesi öğrenciye verilecektir.
Kaba motor becerilerinde özrü bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler sınav binasının giriş katında bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak önceden düzenlenecektir.
7.6. Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından MEBBİS-RAM Modülüne işlenen bilgiler doğrultusunda, sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan
öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.
Yatarak tedavi görenlerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olan öğrencilerin durumu sağlık raporu ile belgelendirildiği takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaklardır.
Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılabilecektir. Veliler, öğrencinin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve RAM’a başvuracaklardır.
Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklardan dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınav salonlarına yerleştirilecektir. Ancak salonlarında görevli öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.
7.6. Zihinsel Özürlü Öğrenciler
Zihinsel özürlü öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır.

8. SINAV GİRİŞ BELGESİ
PYBS fotoğraflı sınav giriş belgesi;
* 5, 6, 9, 10 ve 11. sınıflar için 19 Nisan 2011,
*7 ve 8. sınıflar için 23 Mayıs 2011 tarihlerinde e-okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından kesinlikle renkli olarak alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.
Öğrencilere sınav giriş belgesi ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir.
Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve oturacağı sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve oturacağı sırada sınava girecektir. Ancak; olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi, Merkezin uygun görüşüyle öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.
Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden alabilecektir.
Yurtdışından sınav başvurusu yapan öğrencilerin sınav giriş belgeleri 5,6,9,10 ve 11. sınıflar için 19 Nisan 2011 tarihinde Ek-3 “2011 PYBS Başvuru Talep Formu”nda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir (7 ve 8. sınıflar ayrıca PYBS sınavına girmeyeceği için sınav giriş belgeleri bu adrese gönderilmeyecektir). Sınav giriş belgesini alamayan bu öğrenciler pybs@meb.gov.tr adresinden Bakanlığımıza ulaşabilecektir.
Özürlü öğrencilerin sınav giriş belgesinde özür durumu ve alacağı sınav hizmetine ait bilgilere yer verilecektir.

9. SINAV UYGULAMASI
a. *5, 6, 9, 10 ve 11. sınıfların sınavı 30 Nisan 2011 Cumartesi, *8. sınıfların sınavı 04 Haziran 2011 Cumartesi,
*7. sınıfların sınavı 05 Haziran 2011 Pazar, günü tüm sınav yerlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezi sistem olarak aynı anda başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır.
b. *5. sınıfların sınavı 100 soru 120 dakika, *6. sınıfların sınavı 100 soru 120 dakika, *7. sınıfların sınavı 90 soru 110 dakika, *8. sınıfların sınavı 100 soru 120 dakika,
*9, 10 ve 11. sınıfların sınavı 100 soru 100 dakika olacaktır.
c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30’da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (veya pasaport) en az iki
adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
d. Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.
e. Öğrenciler sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi kaynaklar ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, varsa bunlar sınavdan sonra iade edilmek üzere görevlilerce toplanacaktır. Öğrenci bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınavda yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanak tutularak sınavı geçersiz sayılacaktır.
f. Öğrenciler, sınava başı açık, temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle girecektir.
g. Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacak, gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.
h. Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.
i. Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala özürlü öğrenciler hariç sınav salonundan kimse çıkarılmayacaktır. Sınav salonunda tek aday kalamayacağından dolayı en az 2 (iki) aday bırakılacaktır.
j. Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Öğrencilerde kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.
k. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerinde imza ve işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.
l. Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.
m. Soru kitapçığının (A) ve (B) olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, (A) kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün (A) yuvarlağını, (B) kitapçığını kullanıyorsa (B) yuvarlağını işaretleyecektir.
n. Öğrenciler cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.
o. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
p. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır.
r. Sınav esnasında kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi halinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.
Ayrıca sınavdan sonra cevap kâğıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı salonda sınava giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılır. İkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilir. Bu nedenle sınav esnasında öğrencilerin cevap kağıtlarını hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmaları ve kesinlikle herhangi bir yöntemle kopya çekme teşebbüsünde bulunmamaları gerekmektedir.
s. Sınav bitiminden sonra;
i) Öğrenciler, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağına adı ve soyadını kendi el yazısıyla yazacaktır.
ii) Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla beraber bina sınav komisyonuna teslim edecektir.
iii) Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Veli ya da öğrencinin talep etmesi durumunda sınav bitiminden sonra soru kitapçıkları verilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ilköğretim okullarında kullanılmak üzere toplanacaktır.
Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen öğrencilerin sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

10. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına 5, 6, 9, 10 ve 11. sınıflardan katılacak öğrencilerin PYBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır. 7 ve 8. sınıflardan katılacak öğrencilerin PYBS puanı ayrıca hesaplanmayacak olup SBS sınavında aldıkları puan geçerli olacaktır.
a) Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.
b) PYBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c) Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç) Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d) Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e) Öğrencilerin her bir teste ait standart puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f) Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g) Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları aşağıda verilmiştir.
Tablo-2
5, 6, 9, 10, 11. Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları
Test No Test Adı
1 Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım 3.5
2 Matematik 3.5
3 Fen ve Teknoloji/Fen Bilimleri 2.5
4 Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler 2.5
TOPLAM 12
Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.
Şekilli Sorulardan Muaf Olan Görme Özürlü Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplanması
Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplanması
x 10 + 50
HPXi = Öğrencinin Xi Testindeki Doğru Sayısı – (Öğrencinin Xi Testindeki Yanlış Sayısı / 3)
Xi :Türkçe, Matematik, Sosyal Bil. veya Fen ve Tek./ Fen Bil. Testlerinden herhangi birini ifade eder.
HPXi : Öğrencinin Xi Testi Ham Puanı
HPXİg örme: Şekilli Sorulardan Muaf Görme Özürlü Öğrencinin Xi Testindeki Geçici Ham Puanı
SPXi = HPxl – ORT xi SPXi
ORTXi
SS Xi
SSxi
: Xi Testi Standart Puanı
: Xi Testinin Ham Puan Ortalaması
: Xi Testinin Standart Sapması
ASPXi = AKXi x SPXi
ASP Xi AK Xi
TASP =
TASP
: Xi Testi Ağırlıklı Standart Puanı : Xi Testi Ağırlık Katsayı
ASP Türkçe + ASP Mat + ASP Fen + ASP Sosyal
: Toplam Ağırlıklı Standart Puan ASP Türkçe : Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım Testi Ağırlıklı Standart Puanı ASP Mat : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı ASP Fen : Fen ve Teknoloji/Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı ASP Sosyal : Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı
Yukarıda açıklanan yolla hesaplanan toplam ağırlıklı standart puanlar (TASP), en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecek. Dönüştürme işlemi sonucunda öğrencinin PYBS puanı elde edilecektir.
PYBS puanların hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.
400 x (TASP – En Küçük TASP )
PYBS Puan = 100 + –
En Büyük TASP – En Küçük TASP
TASP : Toplam Ağırlıklı Standart Puan
En Küçük TASP : Hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en küçük TASP En Büyük TASP : Tüm Öğrenciler İçindeki En Büyük TASP
Kopya taraması sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP Puan’ları, En Küçük TASP Puan’ın altında olan öğrencilerin, PYBS puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.

11. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların PYBS sonuçları ile YİBO’dan mezun olan öğrencilerin yerleştirme sonuçları 05 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde sınav sonuç belgesini internetten alacak onaylayıp mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Bursluluğu kazanan öğrencilerin işlemleri, Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

12. PARASIZ YATILILIK ve BURSLULUKLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
12.1. Sınavı Kazanan Öğrencilerin Kayıt- Kabullerinde İstenen Belgeler
10.07.2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği”nin 19’uncu maddesinde belirtilen belgeler kayıt-kabul sırasında istenecektir.
12.2. Kayıt – Kabul Tarihleri
Ortaöğretim Kurumlarında parasız yatılı olarak okumaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, kazandıkları pansiyonlu okul müdürlükleri tarafından 8Ağustos 2011 tarihinde başlayacak, 9 Eylül 2011 günü saat 17.00’de bitecektir.
Bursluluğu kazanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okul müdürlükleri tarafından öğrenci kayıtlarının başladığı tarihte başlayacak ve 30 Eylül 2011 günü saat 17.00’de bitecektir.
Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.
12.3. Bursluluğun Devamı/Sona Ermesi
Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler 10.07.2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği”nin,
28. Burs kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili itirazların, kayıt süresi içerisinde yapılması şarttır. Yapılan itirazlar sırasıyla okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri ve Bakanlık ilgili birimince bu süre içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
32. Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvuru veya kayıt ve kabul süresinde, ihtiyaç duyulduğunda ailenin maddi durumunu gösteren beyanname ve eklerindeki bilgiler, öğrenim gördükleri okul müdürlüğünce ilgili yerlerden araştırılır. Bu araştırma sonucuna göre velinin, ailenin maddi durumunu gösteren Beyannamede (EK-1) belirttiği fert başına düşen yıllık gelir miktarı, içinde bulunulan mali yılda belirtilen limitten fazla ise yanlış beyanda bulunan öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapılmak üzere durum ilgili makamlara bildirilir. Öğrencinin başvurusu ile parasız yatılılık veya bursluluk hakkı iptal edilir.
maddelerine göre yapılacaktır.
12.4. Teknik Lise ve Meslek Liselerinde Parasız Yatılılığa Yerleştirme
Teknik lise, endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, çok programlı lise ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin 10 ve 11. sınıf meslek alan/dallarında okuyan öğrenciler; öğrenim görmek istedikleri pansiyonlu okulda meslek alan/dalı ve cinsiyetlerine uygun pansiyon varsa, parasız yatılılık tercihi yapabilecektir. 9. sınıflarında okuyan öğrenciler cinsiyetlerine uygun olmak kaydıyla ilan edilen pansiyonlu okulları tercih edebileceklerdir. Sınavı kazanmaları halinde 10. sınıfta yerleştirildikleri okulda bulunan uygun bir meslek alan/dalına kayıt yaptırabileceklerdir. Meslek alan/dalı bulunmadığı hâlde yanlış okul tercihi yapan öğrencilerden sınavı kazananların, parasız yatılı olarak kayıtlarının yapılması, meslek alan/dalının değiştirilmesi ya da yatılılık haklarının bursluluğa çevrilmesi mümkün değildir.

13. YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULLARINDAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER (YİBO) İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında (YİBO) parasız yatılı olarak öğrenim gören ve bu okullardan 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında mezun olacak 8. sınıf öğrencilerinden ortaöğretimlerine parasız yatılı olarak devam etmek isteyenlerin, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 17. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi hükümleri çerçevesinde ortaöğretim kurumları pansiyonlarında YİBO’lar için ayrılan kontenjanlara başvuru ve yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.
Ortaöğretim kurumu pansiyonlarında parasız yatılı olarak barındırılacak Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) mezunu öğrenciler için Bakanlıkça belirlenecek asıl kontenjan kadar yedek kontenjan da belirlenerek Tablo 3’de belirtilen takvime göre kayıtları yapılacaktır.
PYBS sonucuna göre yerleştirme hakkı kazanan öğrenciler YİBO yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.
Tablo-3
YİBO İŞ VE İŞLEMLERİ TAKVİMİ
TARİH İŞLEM
28 Mart 2011-08 Nisan 2011 Başvurularının Yapılması
05 Ağustos 2011 5, 6, 9, 10 ve 11’inci sınıfların Sınav Sonuç İlanı YİBO kontenjanından asıl veya yedek olarak parasız yatılılık hakkı kazananların ilanı
08-25 Agustos 2011 Asıl Listeden Parasız Yatılı Olarak Yerleştirilen Öğrencilerin Kesin Kayıtları
26 Ağustos 2011 Asıl Listeden Parasız Yatılı Olarak Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtlarından Sonra Açık Kalan Kontenjanların İlanı
05-07 Eylül 2011 Yedek Listedeki Öğrencilerin Açık Kontenjanlara Ön Kayıt Başvurusu
08-09 Eylül 2011 Yedek Listeden Başarı Sırasına Göre Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları

14. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş olması ya da eksik çıkması,
c. Herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan öğrencinin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,
d. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
e. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,
f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
g. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz; saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları; defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,
h. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,
i. Cevap kâğıdı değerlendirilirken sistemin aynı salonda, öğrencilerin oturduğu sıraları dikkate almaksızın, yapılan kopya analizi sonucuna göre ikili/toplu kopya tespit edilmesi,
j. Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak; teslim etmemek ve benzeri) durumunda Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı/testi geçersiz sayılacaktır.

15. SINAV İTİRAZLARI
a. Sınav sorularına, cevap anahtarına, sınav sonuçları ile yerleştirme sonuçlarına yapılacak olan itirazlar soruların ve sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılabilecektir.
b. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
c. İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin TR190001000799054952215001 numaralı hesabına 10 (on) TL yatırılması gerekmektedir.
d. İtirazların cevaplanmasındaki süre için Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
e. Burs kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili itirazların kayıt süresi içinde yapılması şarttır. Yapılan itirazlar sırasıyla okul, ilçe/il milli eğitim müdürlükleri veya Bakanlığın ilgili birimlerince süresi içinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
* Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7’nci maddesine göre öğrenci dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı/2011 EK-1
ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME
ÖĞRENCİ VELİSİNİN
Adı Soyadı
Öğrenciye Yakınlık Derecesi
İş ve İşyeri
Geliri; (Serbest meslek sahibi ise; vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, basit ya da gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını) gösteren belge. Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise; muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibariyle bir önceki yıla ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin 12 ayı bulunmamamsı halinde son aylık geliri esas alınarak 12 ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)
Eşi çalışıyor ise kazancı; (Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibariyle bir önceki yıla ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin 12 ayın bulunmaması halinde son aylık geliri esas alınarak 12 ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)
Diğer gelirler
Ailenin net yıllık gelir toplamı (V eli ile eşinin gelirleri toplamı.)
Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı-soyadı ve yakınlık dereceleri: (Aile nüfus kayıt örneği, velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla mahkeme kararı örneği.)
Aile net yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık tutarı: (Ailenin net yıllık toplam geliri, ailedeki fert sayısına bölünerek hesaplama yapılacaktır.)
Aile maddi durumumum yukarıdaki beyannamede belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi
bulunduğum ……………………………………………………………… Okulu/Lisesi …………………. sınıfı öğrencilerinden
…………………………………… oğlu/kızı………… nolu …………………………………’ın ………….. yılı parasız yatılılık ve
bursluluk sınavlarına kabulünü arz ederim. (*)
……./…./2011
Velinin Adı Soyadı İmzası
Başvuran öğrencinin Adı – Soyadı : Adresi :
ONAYLAYAN Adı-Soyadı İmza ve Mühür(**)

EKLER:
1. Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınacak geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge,
2. Aile nüfus kayıt örneği,
3. Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,
4. Kontenjanla ilgili belgeler.
(*) Bu beyanname; başvuru, kayıt-kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır.
(**) Onay kısmı; vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi kurum ve kuruluşlarca onaylanacaktır.

2011 PYBS BAŞVURU TALEP FORMU ve YİBO TERCİH FORMU EK-2
Doldurulan formun hiçbir yasal geçerliliği yoktur ve ön hazırlık dışında hiçbir yerde kullanılmaz. Bu form ile başvuru yapılmaz
A- KİŞİSEL BİLGİLER
T.C. NO/GEÇİCİ NO
OKUL ADI
OKUL NOSU
SINIFI
ALANI/DALI
B- KONTENJAN BİLGİLERİ
J Öğretmen Çocuğu J Ailesinin Oturduğu Yerde Okul Yok
□ 2828 / 5395 Sayılı Kanunlar Kapsamında □ Diğer Çocuk
(Yalnızca birini tercih edebilirsiniz)
C- PYBS TERCİH BİLGİLERİ
SIRASI TERCİH TERCİH EDİLEN OKUL
KODU
1
2
3
4
5
D- YİBO TERCİH BİLGİLERİ belgesi
Yatılı ilköğretim bölge okullarında parasız yatılı olarak öğrenim gören ve bu okullardan 20102011 eğitim -öğretim yılında mezun olacak 8’inci sınıf öğrencilerinden ortaöğretimlerine parasız yatılı olarak devam etmek isteyenlerin, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 17’inci maddesinin 4’üncü fıkrasının (a) bendi hükümleri çerçevesinde ortaöğretim kurumları pansiyonlarında YİBO’ lar için ayrılan kontenjanlardan yararlanmak isteyenler dolduracaktır. a
SIRASI TERCİH KODU TERCİH EDİLEN OKUL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2011 PYBS YURT DIŞI BAŞVURU TALEP FORMU EK-3
Öğrenimlerinin tamamını veya bir kısmını yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan her hangi bir eğitim kurumunda gören öğrenciler isterlerse denklik belgesi ile başvurarak Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavlarına katılabilirler. Bu öğrenciler, bulundukları ülkede Bakanlıkça sınav yapılması halinde sınava bulundukları ülkede katılabilirler.

Bu form, yurt dışında Bakanlığa bağlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavlarına başvuru yapabilmesi için kullanılacaktır. Ortaöğretimini ülkemizde devam ettirmek isteyen öğrenciler bu formu ve öğrenci belgesini kılavuzda belirtilen adrese göndereceklerdir.
Başvuruların öğrenci velisi tarafından yapılması zorunludur.
A-ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
T.C. Kimlik No(*) / Geçici No (*)
Adı Soyadı
Ülke / Şehir /
Geldiği Okul Adı
Öğrenim Gördüğü Sınıf (**)
Doğum Tarihi
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İP Üçe …………………………………………………….7;’
Baba Âdı 1 Anne Adı
İletişim Telefonları (……)…..’…………
e-Posta Adresi (*)
Cinsiyeti 1 ı
Veli T.C. Kimlik No / Geçici No
Veli Adı Soyadı
Veli Cep Telefonu
(*) Veli Bilgilendirme Sisteminden girilerek başvuru durumunun izlenmesinde kullanılacağından doldurulması zorunludur. r
(**) Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin denklik belgesine göre sınavına gireceği sınıf._
B-ÖĞRENCİ ÖZÜR BİLGİLERİ
Sınava başvuru yapan öğrencinin, kılavuzda belirtilen özür guruplarında her hangi bir özür durumu varsa; “Özürlü sağlık kurulu raporu”, “Özürlü için kimlik kartı” veya “Özürlülük bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı” veya “özürlü olduğunu gösteren” yaşadığı ülke makamlarınca düzenlenmiş belgelerden birinin aslı veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “aslı gibidir” onayı alınarak başvuru adresine gönderilecektir. den Öğrencinin özrü ve talep edilen hizmet : ……………………………………………………………………._
c- TERCİH SIRASINA GÖRE SINAVA GİRMEK İSTEDİĞİ İLLER YA DA KILAVUZDA YER ALAN YURT DIŞI
SINAV MERKEZLERİ
1. 2.
3. 4.
5.
D- TERCİHLERİ
1. 2.
3. 4.
5.
D-BAŞVURU ADRESİ
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teknikokullar 06500 /Ankara e-posta: pvbs@meb.gov.tr
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.
ÖĞRENCİ VELİSİ ONAYLAYAN (*)
…./…./uoıı
…../…../2011
Adı Soyadı
Adı Soyadı
İmza Unvam
(*)Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluk Yetkililerince Onaylanacaktır.

44 Yorum
 1. 30 Nisan 2011
 2. 30 Nisan 2011
 3. 27 Haziran 2011
 4. 27 Haziran 2011
 5. 22 Temmuz 2011
 6. 24 Temmuz 2011
 7. 29 Temmuz 2011
 8. 05 Ağustos 2011
 9. 05 Ağustos 2011
 10. 05 Ağustos 2011
 11. 05 Ağustos 2011
 12. 05 Ağustos 2011
 13. 05 Ağustos 2011
 14. 05 Ağustos 2011
 15. 05 Ağustos 2011
 16. 05 Ağustos 2011
 17. 05 Ağustos 2011
 18. 05 Ağustos 2011
 19. 05 Ağustos 2011
 20. 05 Ağustos 2011
 21. 05 Ağustos 2011
 22. 05 Ağustos 2011
 23. 05 Ağustos 2011
 24. 06 Ağustos 2011
 25. 06 Ağustos 2011
 26. 06 Ağustos 2011
 27. 08 Ağustos 2011
 28. 13 Ağustos 2011
 29. 17 Ağustos 2011
 30. 17 Ağustos 2011
 31. 30 Ağustos 2011
 32. 11 Eylül 2011
 33. 16 Eylül 2011
 34. 06 Ekim 2011
 35. 26 Ekim 2011
 36. 16 Kasım 2011
 37. 10 Ocak 2012
 38. 20 Mart 2012
 39. 02 Mayıs 2012
 40. 24 Mayıs 2012
 41. 14 Aralık 2012
 42. 22 Ocak 2013
 43. 22 Ocak 2013
 44. 16 Mart 2014

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir